เมนู

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓
ตอนจบ
ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ
บัดนี้ วิสุทธิทั้งหลายใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า "วิสุทธิอันเป็นมูล
๒ คือ สีลวิสุทธิ ๑ จิตตวิสุทธิ ๑ อันพระโยคาวจรทำความพอกพูน
ความรู้โดยการเล่าเรียนและสอบถาม ในธรรมทั้งหลายที่เป็นภูมิ (แห่ง
วิปัสนามีขันธ์เป็นต้น) เหล่านี้แล้วพึงทำให้ถึงพร้อมเถิด " ดังนี้ ใน
วิสุทธิ ๒ นั้น ศีล ๔ อย่าง มีปาฏิโมกขสังสรศีลเป็นต้น ที่บริสุทธิ์ดี
ชื่อว่าสีลวิสุทธิ อันศีล ๔ อย่างนั้นข้าพเจ้าก็ได้ (กล่าว) ให้พิสดารใน
สีลนิเทศนั่นแล้ว สมาบัติ ๘ พร้อมทั้งอุปจาร ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ แม้
สมาบัตินั้นเล่า ข้าพเจ้าก็ได้ (กล่าว) ให้พิสดารโดยอาการทั้งปวงใน
สมาธินิเทศที่กล่าวโดยหัวข้อคือจิตแล้วเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นวิสุทธิ
๒ นั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่ข้าพเจ้าได้ (กล่าว) ให้พิสดารแล้ว
ในนิเทศทั้งสองนั้นเถิด ส่วนคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า "วิสุทธิ ๕ นี้
คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคญาณทัสนวิสุทธิ ปฏิปทา-
ญาณทัสนาวิสุทธิ ญาณทัสนวิสุทธิ เป็นสรีระ (คือเป็นตัวปัญญา)"
ดังนี้ ความเห็นนามและรูปโดยถ่องแท้ ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ ในคำนั้น