เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ.

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระอภิธรรมปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมสังคณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกา ๒๒ ติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑) ๑. กุสลติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เวทนาติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. วิปากติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. อุปาทินนุปาทานิยติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. วิตักกติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. ปีติติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. ทัสสนติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. ทัสสนเหตุกติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. อาจยคามิติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เสกขติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. ปริตตติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. ปริตตารัมมณติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. หีนติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มิจฉัตตติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มัคคารัมมณติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. อุปปันนติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. อตีตติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. อตีตารัมมณติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. อัชฌัตตติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. สนิทัสสนติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาธรรมสังคณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชื่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐสาลินี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารัมภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยปกรณ์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นมาของกถาวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมสังคณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยจิตตวิภัตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรูปวิภัตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนิกเขปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอัตถุทธาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภังคปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุกถาปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุคคลบัญญัติปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาวัตถุปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยมกปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกทุกปัฏฐาน ๑. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสมันตปัฏฐาน ๒๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการเปรียบกับสาคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระฉัพพรรณรังสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพโยคะของภิกษุ ๕๐๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นี้ชื่อว่า ปฐมพุทธพจน์ แต่อาจารย์ผู้กล่าวบทแห่งธรรม ย่อมกล่าวว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำว่า วินัย มีอรรถ ๓ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำว่า พระสูตรมีอรรถ ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมมีอรรถ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความหมายที่ไม่ต่างกันของปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความหมายคำว่าปิฎกที่แตกต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยเทศนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยศาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยสิกขาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยคัมภีรภาพ ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปริยัติ ๓ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสมาบัติ ๓ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิบัติ ๓ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธพจน์มี ๕ นิกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยทีฆนิกาย ๓๔ สูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยมัชฌิมนิกาย ๑๕๒ สูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยสังยุตตนิกายเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธพจน์มีองค์ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธพจน์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธพจน์ในเวลาทำปฐมสังคีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยเฉพาะอภิธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ทรงอภิธรรมชื่อว่า พระธรรมกถึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้คัดค้านพระอภิธรรมชื่อว่า ทำลายชินจักร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอภิธรรมมีนิทานหรือไม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระอภิธรรมมีนิทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอภิธรรมมีนิทาน ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิคมนิทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเรื่องสุเมธดาบส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยที่จงกรมมีโทษ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยที่จงกรมอันไม่มีโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความสุขของสมณะ ๘ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตอาศรมบทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผ้าสาฎกมีโทษ ๙ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผ้าคากรองมีอานิสงส์ ๑๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โคนต้นไม้มีคุณ ๑๐ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการทำทางและได้รับพยากรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพุทธการกธรรม ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกณฑัญญกถาที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มังคลกถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนกถาที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรวตกถาที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสภิตกถาที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อโนมทัสสีกถาที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมกถาที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นารทกถาที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมุตตรกถาที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุเมธกถาที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุชาตกถาที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยทัสสีกถาที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตถทัสสีกถาที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมทัสสีกถาที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิทธัตถกถาที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติสสกถาที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุสสกถาที่ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปัสสีกถาที่ ๑๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิขีกถาที่ ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวสสภูกถาที่ ๒๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กกุสันธกถาที่ ๒๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกนาคมนกถาที่ ๒๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัสสปกถาที่ ๒๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทานที่เป็นปรมัตถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยศีลบารมีที่เป็นปรมัตถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเนกขัมมบารมีที่เป็นปรมัตถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปัญญาบารมีที่เป็นปรมัตถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิริยบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเทศนานิทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อีกอย่างหนึ่งพระอภิธรรมมีนิทาน ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามาติกานุบุพบท* [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสัปปเทสะ และนิปปเทสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายธรรมเป็นกุศลติกที่ ๑* [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ศัพท์ว่า กุศล และธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสุขเวทนาติกะที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทุกขเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความหมายของศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสัมปยุตตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิปากติกะที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปาทินนติกะที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสังกิลิฏฐติกะที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิตักกติกะที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปีติติกะที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทัสสนติกะที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทัสสนเหตุติกะที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาจยคามิติกะที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเสกขติกะที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปริตติกะที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปริตตารัมมณติกะที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยหีนติกะที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมิจฉัตตติกะที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมัคคารัมมณติกะที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปปันนติกะที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอตีตติกะที่ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอนันตรติกะที่ ๑๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอัชฌัตตติกะที่ ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสนิทัสสนติกะที่ ๒๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๑ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๒) ๑. เหตุทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. สเหตุกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เหตุสเหตุทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. นเหตุสเหตุกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬันตรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๒ มี ๗ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๓) ๗-๑. สัปปัจจยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘-๒. สังขตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙-๓. สนิทัสสนทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐-๔. สัปปฏิฆทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑-๕. รูปิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒-๖. โลกิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓-๗. เกนจิวิญเญยยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๓ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๔) ๑๔-๑. อาสวทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕-๒. สาสวทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖-๓. อาสวสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗-๔. อาสวสาสวทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘-๕. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙-๖. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัญโญชนโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๔ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๕) ๒๐-๑. สัญโญชนทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑-๒. สัญโญชนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒-๓. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓-๔. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔-๕. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕-๖. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันถโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๕ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๖) ๒๖-๑. คันถทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗-๒. คันถนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘-๓. คันถสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙-๔. คันถคันถนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐-๕. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑-๖. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอฆโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๖ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๗) ๓๒-๑. โอฆทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๓-๒. โอฆนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๔-๓. โอฆสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๕-๔. โอฆโอฆนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๖-๕. โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๗-๖. โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โยคโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๗ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘) ๓๘-๑. โยคทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙-๒. โยคนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐-๓. โยคสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๑-๔. โยคโยคนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๒-๕. โยคโยคสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๓-๖. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๘ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙) ๔๔-๑. นีวรณทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๕-๒. นีวรณิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๖-๓. นีวรณสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗-๔. นีวรณนีวรณิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๘-๕. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๙-๖. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรามาสโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐) หมวดที่ ๙ มี ๕ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๐-๑. ปรามาสทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๑-๒. ปรามัฏฐทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๒-๓. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓-๔. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔-๕. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหันตรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๑) หมวดที่ ๑๐ มี ๑๔ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕-๑. สารัมมณทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๖-๒. จิตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๗-๓. เจตสิกทุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๘-๔. จิตตสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๙-๕. จิตตสังสัฏฐทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๐-๖. จิตตสมุฏฐานทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๑-๗. จิตตสหภูทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๒-๘. จิตตานุปริวัตติทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๑) ๖๓-๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๔-๑๐. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๕-๑๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๖-๑๒. อัชฌัตติกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๗-๑๓. อุปาทาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๘-๑๔. อุปาทินนทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปทานโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๑๑ มี ๖ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๒) ๖๙-๑. อุปาทานทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๐-๒. อุปาทานิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๑-๓. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๒-๔. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๓-๕. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๔-๖. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิเลสโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๑๒ มี ๘ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๓) ๗๕-๑. กิเลสทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๖-๒. สังกิเลสิกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๗-๓. สังกิลิฏฐทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๘-๔. กิเลสสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๙-๕. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๐-๖. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๑-๗. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๒-๘. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิฏฐิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๑๓ มี ๑๘ ทุกะ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๔) ๘๓-๑. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๔-๒. ภาวนายปหาตัพพทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๕-๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๖-๔. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๗-๕. สวิตักกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๘-๖. สวิจารทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๙-๗. สัปปีติกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๐-๘. ปีติสหคตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๑-๙. สุขสหคตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๒-๑๐. อุเปกขาสหคตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๓-๑๑. กามาวจรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๔-๑๒. รูปาวจรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๕-๑๓. อรูปาวจรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๖-๑๔. ปริยาปันนทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๗-๑๕. นิยยานิกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๘-๑๖. นิยตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๙-๑๗. สอุตตรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๐-๑๘. สรณทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๕) ๑. วิชชาภาคีทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. วิชชูปมทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. พาลทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. กัณหทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. ตปนิยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อธิวจนทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. นิรุตติทุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. ปัญญัตติทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. นามรูปทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. อวิชชาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. ภวทิฏฐิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. สัสสตทิฏฐิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. อันตวาทิฏฐิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. อหิริกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. หิริทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. โทวจัสสตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. โสวจัสสตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. อาปัตติกุสลตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. สมาปัตติกุสลตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. ธาตุกุสลาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. อายตนกุสลตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. ฐานกุสลตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. อาชชวทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. ขันติทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. สาขัลยทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. อินทริยอคุตตทวารตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘. อินทริยคุตตทวารตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙. มุฏฐสัจจทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐. สติทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑. ปฏิสังขานพลทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒. สมถทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๓. นิมิตตทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๔. ปัคคาหทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๕. วิปัตติทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๖. สัมปทาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๗. วิสุทธิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๘. ทิฏฐิวิสุทธิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙. สังเวคทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐. อสันตุฏฐตาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๑. วิชชาทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๒. ขยญาณทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามาติกานุบุพบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยจูฬันตรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาสวโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสัญโญชนโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคัณฐโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยโอฆโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยโยคโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนีวรณโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปรามาสโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมหันตรทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปทานโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกิเลสโคจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปิฏฐิทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสุตตันตติกทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนามรูปทุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุศลธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรมหากุศลจิต ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายบทภาชนีย์กามาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคำปุจฉา ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสมยศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่ากามาวจร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่ากุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าอุปปันนธรรม ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปปันนศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าจิตเป็นประธาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าโสมนัสสสหคตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสังสัฏฐศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าญาณสัมปยุต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าอารมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยนัยอรรถกถาปุตตกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรกุศลและทวารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกายกรรมและทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ิ กถาว่าด้วยทวารแห่งวจีกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทวารแห่งมโนกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยกรรม ๓* [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายว่าด้วยวิญญาณ ๕ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชื่อว่าวิญญาณ ๕ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชื่อว่าทวารวิญญาณ ๕ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยอกุศลกรรมบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอทินนาทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกาเมสุมิจฉาจาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อคมนียฐาน ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมุสาวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปิสุณาวาจาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอกกุศอกุศลกรรมบถ ๕ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกุศลกรรม ๕ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่าธรรมมีผัสสะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าผัสสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าสัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าเจตนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าวิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าปีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าสุข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายว่าด้วยเอกัคคตาแห่งจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่าสัทธินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า วิริยินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า สตินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของสมาธินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า ปัญญินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า มนินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า โสมนัสสินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของชีวิตินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายว่าด้วยศรัทธาพละเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า อโลภะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า อนภิชฌา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของยุคลธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า เยวาปนกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายฉันทะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บาลีนิทเทสวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายเวทนานิทเทสเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายวิตกนิทเทสเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกฏฐาสวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสังคหวาร* [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บาลีสุญญตวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสุญญตวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตดวงที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายจิตดวงที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายจิตดวงที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายจิตดวงที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายจิตดวงที่ ๕ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอนันตะ (สิ่งไม่มีที่สุด) ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรกุศล กสิณ ฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายรูปาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์ฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปฐวีกสิณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายทุติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายตติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุเบกขา ๑๐ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายจตุตถฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายฌานปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารมณ์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกฌานอย่างละ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายปฏิปทา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอารมณ์ของฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอารมณ์และปฏิปทาเจือกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอาโปกสิณเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิภายตนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารมณ์ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกฌานอย่างละ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารมณ์ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกฌานอย่างละ ๘ อีกอย่างหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอภิภายตนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิโมกข์ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมวิหารฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายวิโมกข์ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายพรหมวิหารฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสุภฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอสุภฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรูปาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสัปปายะ ๑๐ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอรูปาวจรกุศล ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยคำว่าอากาสานัญจายตนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตภูมิกกุศลธรรม ๓ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกุศลที่เป็นไปในภูมิ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตตรกุศลจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรคจิตดวงที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหานัย ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญญตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญญตมูลกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปณิหิตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายโลกุตรกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสุญญตาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรคจิตดวงที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรคจิตดวงที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรคจิตดวงที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมรรคจิตดวงที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมรรคจิตพันนัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การอุปมาด้วยหีบรัตนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]