เมนู

พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ 1 ภาคที่ 1ธรรมสังคณีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกาติกมาติกา 22 ติกะ[1]

1. กุสลติกะ


กุสลา ธมฺมา

ธรรมเป็นกุศล
อกุสลา ธมฺมา ธรรมเป็นอกุศล
อพฺยกากตา ธมฺมา ธรรมเป็นอัพยากฤต

2. เวทนาติกะสุขาย เวทนา สมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยสุขเวทนา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธรรมสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา
ธมฺมา