เมนู

สพฺพสํหารโก นตฺถีติ อยํ สพฺพสํหารกปญฺโห สพฺพากาเรน อุมงฺคชาตเก อาวิ ภวิสฺสตีติฯ

สพฺพสํหารกปญฺหชาตกวณฺณนา ทสมาฯ

ปโรสตวคฺโค เอกาทสโมฯ

ตสฺสุทฺทานํ –

ปโรสตมฺปิ ปณฺณิกํ, เวรี จ มิตฺตวินฺทกํ;

ทุพฺพลญฺจ อุทญฺจนี, สาลิตฺตมฺปิ จ พาหิยํ;

กุณฺฑกปูวสพฺพสํหารกนฺติฯ

12. หํจิวคฺโค

[111] 1. คทฺรภปญฺหชาตกวณฺณนา

หํจิ ตุวํ เอวมญฺญสีติ อยมฺปิ คทฺรภปญฺโห มหาอุมงฺคชาตเกเยว (ชา. 2.22.590 อาทโย) อาวิ ภวิสฺสติฯ

คทฺรภปญฺหชาตกวณฺณนา ปฐมาฯ

[112] 2. อมราเทวีปญฺหชาตกวณฺณนา

เยน สตฺตุพิลงฺคา จาติ อยมฺปิ อมราเทวิปญฺโห นาม ตตฺเถว อาวิ ภวิสฺสติฯ

อมราเทวีปญฺหชาตกวณฺณนา ทุติยาฯ