เมนู

อสาตมนฺตณฺฑภูตํ , ตกฺกปณฺฑิ ทุราชานํ;

อนภิรติ มุทุลกฺขณํ, อุจฺฉงฺคมฺปิ จ สาเกตํ;

วิสวนฺตํ กุทฺทาลกนฺติฯ

8. วรุณวคฺโค

[71] 1. วรุณชาตกวณฺณนา