เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

จริยาปิฏก-อฏฺฐกถา

คนฺถารมฺภกถา

จริยา สพฺพโลกสฺส, หิตา ยสฺส มเหสิโน;

อจินฺเตยฺยานุภาวํ ตํ, วนฺเท โลกคฺคนายกํ

วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา, เยน นียนฺติ โลกโต;

วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ, สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํฯ

สีลาทิคุณสมฺปนฺโน, ฐิโต มคฺคผเลสุ โย;

วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ, ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํฯ

วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ, อิติ ยํ รตนตฺตเย;

หตนฺตราโย สพฺพตฺถ, หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสาฯ

อิมสฺมิํ ภทฺทกปฺปสฺมิํ, สมฺภตา ยา สุทุกฺกรา;

อุกฺกํสปารมิปฺปตฺตา, ทานปารมิตาทโยฯ

ตาสํ สมฺโพธิจริยานํ, อานุภาววิภาวนํ;

สกฺเกสุ นิคฺโรธาราเม, วสนฺเตน มเหสินาฯ

ยํ ธมฺมเสนาปติโน, สพฺพสาวกเกตุโน;

โลกนาเถน จริยา-ปิฏกํ นาม เทสิตํฯ

ยํ ขุทฺทกนิกายสฺมิํ, สงฺคายิํสุ มเหสโย;

ธมฺมสงฺคาหกา สตฺถุ, เหตุสมฺปตฺติทีปนํฯ