เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

เถรคาถา-อฏฺฐกถา

(ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

มหาการุณิกํ นาถํ, เญยฺยสาครปารคุํ;

วนฺเท นิปุณคมฺภีร-วิจิตฺรนยเทสนํฯ

วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา, เยน นิยฺยนฺติ โลกโต;

วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ, สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํฯ

สีลาทิคุณสมฺปนฺโน, ฐิโต มคฺคผเลสุ โย;

วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ, ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํฯ

วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ, อิติ ยํ รตนตฺตเย;

หตนฺตราโย สพฺพตฺถ, หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสาฯ

ยา ตา สุภูติอาทีหิ, กตกิจฺเจหิ ตาทิหิ;

เถเรหิ ภาสิตา คาถา, เถรีหิ จ นิรามิสาฯ

อุทานนาทวิธินา, คมฺภีรา นิปุณา สุภา;

สุญฺญตาปฏิสํยุตฺตา, อริยธมฺมปฺปกาสิกาฯ

เถรคาถาติ นาเมน, เถรีคาถาติ ตาทิโน;

ยา ขุทฺทกนิกายมฺหิ, สงฺคายิํสุ มเหสโยฯ