เมนู

‘‘เตน เมตาทิโส วณฺโณ…เป.…

วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตี’’ติฯ –

โส เทวปุตฺโต ตสฺส อิมาหิ คาถาหิ พฺยากาสิฯ

[1108] ตตฺถ เทวราชสฺสาติ สกฺกสฺสฯ สภา สุธมฺมาติ เอวํนามกํ สนฺถาคารํฯ ยตฺถาติ ยสฺสํ สภายํฯ อจฺฉตีติ นิสีทติฯ เทวสงฺโฆติ ตาวติํสเทวกาโยฯ สมคฺโคติ สหิโต สนฺนิปติโตฯ

[1111] ปายาสิสฺส อโหสิํ มาณโวติ ปายาสิราชญฺญสฺส กิจฺจากิจฺจกโร ทหรตาย มาณโว, นาเมน ปน อุตฺตโร นาม อโหสิํฯ สํวิภาคํ อกาสินฺติ อหเมว อภุญฺชิตฺวา ยถาลทฺธํ ธนํ ทานมุเข ปริจฺจชนวเสน สํวิภชนํ อกาสิํฯ อนฺนญฺจ ปานญฺจ ปริจฺจชนฺโตติ วจนเสโสฯ อถ วา ทานํ วิปุลํ อทาสิํฯ กถํ? สกฺกจฺจํฯ กีทิสํ? อนฺนญฺจ ปานญฺจาติ โยเชตพฺพํฯ

(อุตฺตร) ปายาสิวิมานวณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

อิติ ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทก-อฏฺฐกถาย วิมานวตฺถุสฺมิํ

ทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส ฉฏฺฐสฺส ปายาสิวคฺคสฺส

อตฺถวณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

7. สุนิกฺขิตฺตวิมานวคฺโค

1. จิตฺตลตาวิมานวณฺณนา

ยถา วนํ จิตฺตลตํ ปภาสตีติ จิตฺตลตาวิมานํฯ ตสฺส กา อุปฺปตฺติ? ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเนฯ เตน สมเยน สาวตฺถิยํ อญฺญตโร อุปาสโก ทลิทฺโท อปฺปโภโค ปเรสํ กมฺมํ กตฺวา ชีวติฯ โส สทฺโธ ปสนฺโน ชิณฺเณ วุฑฺเฒ มาตาปิตโร โปเสนฺโต ‘‘อิตฺถิโย นาม ปติกุเล ฐิตา อิสฺสริยํ กโรนฺติ, สสฺสุสสุรานํ มนาปจารินิโย ทุลฺลภา’’ติ มาตาปิตูนํ จิตฺตทุกฺขํ ปริหรนฺโต ทารปริคฺคหํ อกตฺวา สยเมว เน อุปฏฺฐหติ, สีลานิ รกฺขติ, อุโปสถํ อุปวสติ , ยถาวิภวํ ทานานิ เทติฯ โส อปรภาเค กาลํ กตฺวา ตาวติํเสสุ ทฺวาทสโยชนิเก วิมาเน นิพฺพตฺติฯ ตํ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เหฏฺฐา วุตฺตนเยน คนฺตฺวา กตกมฺมํ อิมาหิ คาถาหิ ปฏิปุจฺฉิ –

[1114]

‘‘ยถา วนํ จิตฺตลตํ ปภาสติ, อุยฺยานเสฏฺฐํ ติทสานมุตฺตมํ;

ตถูปมํ ตุยฺหมิทํ วิมานํ, โอภาสยํ ติฏฺฐติ อนฺตลิกฺเขฯ

[1115]

‘‘เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว…เป.…

วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตี’’ติฯ

[1116]

‘‘โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน…เป.… ยสฺส กมฺมสฺสิทํ ผลํ’’ฯ

[1117]

‘‘อหํ มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต, ทลิทฺโท อตาโณ กปโณ กมฺมกโร อโหสิํ;

ชิณฺเณ จ มาตาปิตโร อภาริํ, ปิยา จ เม สีลวนฺโต อเหสุํ;

อนฺนญฺจ ปานญฺจ ปสนฺนจิตฺโต, สกฺกจฺจ ทานํ วิปุลํ อทาสิํฯ

[1118]

‘‘เตน เมตาทิโส วณฺโณ…เป.…วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตี’’ติฯ –

โสปิ ตสฺส พฺยากาสิฯ เสสํ วุตฺตนยเมวฯ

จิตฺตลตาวิมานวณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ