เมนู

ที่มาของข้อมูล : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร.
MCUTRAI Version 1.0

พระไตรปิฎกเล่มที่ 39 อภิธรรมปิฎกที่ 06 ยมก ภาค 2

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [8. จิตตยมก] อุทเทส 1. สุทธจิตตสามัญญะ 1. ปุคคลวาร

พระอภิธรรมปิฎก
ยมก ภาค 2
_____________
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จิตตยมก
อุทเทส
1. สุทธจิตตสามัญญะ
1. ปุคคลวาร
1. อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร

[1] จิตของบุคคลใดกำลังเกิด ไม่ใช่กำลังดับ จิตของบุคคลนั้นก็จักดับ ไม่ใช่
จักเกิดใช่ไหม
จิตของบุคคลใดจักดับ ไม่ใช่จักเกิด จิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิด ไม่ใช่กำลัง
ดับใช่ไหม
จิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด แต่กำลังดับ จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับ
แต่จักเกิดใช่ไหม
จิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ แต่จักเกิด จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิด แต่
กำลังดับมีไหม (63) *

เชิงอรรถ :
* ตัวเลข [1] หมายถึงลำดับหัวข้อธรรม ส่วนตัวเลข (63) หมายถึงข้อที่อธิบายในนิทเทสหน้า 18

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 39 หน้า :1 }