เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ [6.ปาฏิเทสนียกัณฑ์] 1.ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท อนาปัตติวาร
2. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติสั่งให้ถวาย ไม่
ได้ถวายเอง
3. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายโดยวางไว้
4. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในอาราม
5. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในสำนักภิกษุณี
6. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในสำนักเดียรถีย์
7. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในโรงอาหาร1
8. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีนำออกจากบ้านแล้วถวาย
9. ภิกษุรับยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ที่ภิกษุณีถวายด้วยสั่ง
ว่า เมื่อมีเหตุผล นิมนต์ฉันได้
10. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่สิกขมานาถวาย
11. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่สามเณรีถวาย
12. ภิกษุวิกลจริต
13. ภิกษุต้นบัญญัติ

ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 1 จบ

เชิงอรรถ :
1 ปฏิกฺกมน โรงอาหาร (ปฏิกฺกมนํ นีหริตฺวาติ อาสนสาลํ หริตฺวา - วิ.อ. 2/233/356, ปฏิกฺกมเนปีติ
อาสนสาลายมฺปิ - วิ.อ. 2/274/398, ปฏิกฺกมนนฺติ อาสนสาลา - กงฺขา. ฏีกา 422)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 2 หน้า :631 }