เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ [5.ปาจิตติยกัณฑ์] 5.อเจลกวรรค 6.จาริตตสิกขาบท อนาปัตติวาร
5. ภิกษุเดินไปตามทางที่ผ่านใกล้เรือน
6. ภิกษุไปอารามอื่น
7. ภิกษุไปสำนักภิกษุณี
8. ภิกษุไปสำนักเดียรถีย์
9. ภิกษุไปโรงฉัน
10. ภิกษุไปเรือนที่เขานิมนต์
11. ภิกษุไปในคราวมีเหตุขัดข้อง
12. ภิกษุวิกลจริต
13. ภิกษุต้นบัญญัติ

จาริตตสิกขาบทที่ 6 จบ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 2 หน้า :444 }