เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ [4.นิสสัคคิยกัณฑ์] 1.จีรวรรค 5. จีวรปฏิคคหณสิกขาบท นิทานวัตถุ
อนาปัตติวาร
ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ
[514] 1. ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผู้เป็นญาติ
2. ภิกษุแลกเปลี่ยน คือ เอาของที่มีค่าน้อยแลกกับของมีค่ามาก
หรือเอาของที่มีค่ามากแลกกับของมีค่าน้อย
3. ภิกษุถือวิสาสะเอามา
4. ภิกษุขอยืมจีวร
5. ภิกษุรับบริขารอื่นนอกจากจีวร
6. ภิกษุรับจีวรของสิกขมานา
7. ภิกษุรับจีวรของสามเณรี
8. ภิกษุวิกลจริต
9. ภิกษุต้นบัญญัติ

จีวรปฏิคคหณสิกขาบทที่ 5 จบ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 2 หน้า :38 }