เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ [4.นิสสัคคิยกัณฑ์] 3.ปัตตวรรค 6.สุตตวิญญัตติสิกขาบท อนาปัตติวาร
9. ภิกษุขอเพื่อภิกษุอื่น
10. ภิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน
11. ภิกษุวิกลจริต
12. ภิกษุต้นบัญญัติ

สุตตวิญญัตติสิกขาบทที่ 6 จบ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 2 หน้า :160 }