เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ [4.นิสสัคคิยกัณฑ์] 3.ปัตตวรรค 3.เภสัชชสิกขาบท อนาปัตติวาร
อนาปัตติวาร
ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ
[625] 1. ภิกษุอธิษฐานภายใน 7 วัน
2. ภิกษุสละให้ไป
3. ภิกษุผู้มีเภสัชสูญหายภายใน 7 วัน
4. ภิกษุผู้มีเภสัชฉิบหายภายใน 7 วัน
5. ภิกษุผู้มีเภสัชถูกไฟไหม้ภายใน 7 วัน
6. ภิกษุผู้มีเภสัชถูกโจรชิงไปภายใน 7 วัน
7. ภิกษุผู้มีเภสัชถูกถือเอาไปโดยวิสาสะภายใน 7 วัน
8. ภิกษุผู้ไม่เยื่อใย ให้แก่อนุปสัมบันด้วยจิตสละละวางแล้วกลับได้
ของนั้นมาฉันอีก
9. ภิกษุวิกลจริต
10. ภิกษุต้นบัญญติ

เภสัชชสิกขาบทที่ 3 จบ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 2 หน้า :146 }