เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

องฺคุตฺตรนิกาเย

ทุกนิปาต-อฏฺฐกถา

1. ปฐมปณฺณาสกํ