เมนู

ปฏิสารณียกมฺมกถา

[33] สุธมฺมวตฺถุสฺมิํ ปน – อนปโลเกตฺวาติ น อาปุจฺฉิตฺวาฯ เอตทโวจาติ กิํ เต คหปติ เถรานํ ปฏิยตฺตนฺติ สพฺพํ วิวราเปตฺวา ทิสฺวา เอตํ อโวจฯ เอกา จ โข อิธ นตฺถิ ยทิทํ ติลสํคุฬิกาติ ยา อยํ ติลสกฺขลิกา นาม วุจฺจติ, สา นตฺถีติ อตฺโถฯ ตสฺส กิร คหปติโน วํเส อาทิมฺหิ เอโก ปูวิโย อโหสิฯ เตน นํ เถโร ชาติยา ขุํเสตุกาโม เอวมาหฯ ยเทว กิญฺจีติ เอวํ พหุํ พุทฺธวจนํ รตนํ ปหาย กิญฺจิเทว ติลสํคุฬิกาวจนํ ภาสิตํฯ กุกฺกุฏโปตกอุทาหรเณน อิทํ ทสฺเสติ ‘‘ยถา โส เนว กากวสฺสิตํ น กุกฺกุฏวสฺสิตํ อกาสิ, เอวํ ตยาปิ เนว ภิกฺขุวจนํ น คิหิวจนํ วุตฺต’’นฺติฯ

ปฏิสารณียกมฺมกถา นิฏฺฐิตาฯ

อธมฺมกมฺมาทิทฺวาทสกกถา

[37] อสมฺมุขา กตนฺติอาทโย ติกา วุตฺตปฺปการา เอวฯ

[39] องฺคสมนฺนาคโม ปุริเมหิ อสทิโสฯ ตตฺถ ยถา ลาภํ น ลภนฺติ; เอวํ ปริสกฺกนฺโต ปรกฺกมนฺโต อลาภาย ปริสกฺกติ นามฯ เอส นโย อนตฺถาทีสุฯ ตตฺถ อนตฺโถติ อตฺถภงฺโคฯ อนาวาโสติ ตสฺมิํ ฐาเน อวสนํฯ คิหีนํ พุทฺธสฺส อวณฺณนฺติ คิหีนํ สนฺติเก พุทฺธสฺส อวณฺณํ ภาสติฯ ธมฺมิกํ ปฏิสฺสวํ น สจฺจาเปตีติ ยถา สจฺโจ โหติ, เอวํ น กโรติ; วสฺสาวาสํ ปฏิสฺสุณิตฺวา น คจฺฉติ, อญฺญํ วา เอวรูปํ กโรติฯ ปญฺจนฺนํ ภิกฺขเวติอาทิ เอกงฺเคนปิ กมฺมารหภาวทสฺสนตฺถํ วุตฺตํฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถญฺเจว, ตชฺชนีเย จ วุตฺตนยเมวฯ

อธมฺมกมฺมาทิทฺวาทสกกถา นิฏฺฐิตาฯ

อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกถา

[46] ฉนฺนวตฺถุสฺมิํ อาวาสปรมฺปรญฺจ ภิกฺขเว สํสถาติ สพฺพาวาเสสุ อาโรเจถฯ

[50] ภณฺฑนการโกติอาทีสุ ภณฺฑนาทิปจฺจยา อาปนฺนํ อาปตฺติํ โรเปตฺวา ตสฺสา อทสฺสเนเยว กมฺมํ กาตพฺพํฯ ติกา วุตฺตปฺปการา เอวฯ

[51] สมฺมาวตฺตนายํ ปเนตฺถ เตจตฺตาลีส วตฺตานิฯ ตตฺถ น อนุทฺธํเสตพฺโพติ น โจเทตพฺโพฯ น ภิกฺขุ ภิกฺขูหีติ อญฺโญ ภิกฺขุ อญฺเญหิ ภิกฺขูหิ น ภินฺทิตพฺโพฯ น คิหิทฺธโชติ โอทาตวตฺถานิ อจฺฉินฺนทสปุปฺผทสานิ จ น ธาเรตพฺพานิฯ น ติตฺถิยทฺธโชติ กุสจีราทีนิ น ธาเรตพฺพานิฯ น อาสาเทตพฺโพติ น อปสาเทตพฺโพฯ อนฺโต วา พหิ วาติ วิหารสฺส อนฺโต วา พหิ วาฯ