เมนู

นปฺปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏฺฐารสกาทิกถา

[8] โลมํ ปาเตนฺตีติ ปนฺนโลมา โหนฺติ; ภิกฺขู อนุวตฺตนฺตีติ อตฺโถฯ เนตฺถารํ วตฺตนฺตีติ นิตฺถรนฺตานํ เอตนฺติ เนตฺถารํ; เยน สกฺกา นิสฺสารณา นิตฺถริตุํ, ตํ อฏฺฐารสวิธํ สมฺมาวตฺตนํ วตฺตนฺตีติ อตฺโถฯ กิตฺตกํ กาลํ วตฺตํ ปูเรตพฺพนฺติ? ทส วา ปญฺจ วา ทิวสานิฯ อิมสฺมิญฺหิ กมฺมกฺขนฺธเก เอตฺตเกน วตฺตํ ปูริตเมว โหติฯ

นปฺปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏฺฐารสกาทิกถา นิฏฺฐิตาฯ

นิยสฺสกมฺมกถา

[11] เสยฺยสกวตฺถุสฺมิํ – อปิสฺสุ ภิกฺขู ปกตาติ อปิสฺสุ ภิกฺขู นิจฺจํ พฺยาวฏา โหนฺติฯ เสสํ ตชฺชนีเย วุตฺตสทิสเมวฯ

นิยสฺสกมฺมกถา นิฏฺฐิตาฯ

ปพฺพาชนียกมฺมกถา

[21] อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ สงฺฆาทิเสสวณฺณนายํ วุตฺตํฯ

[27] กายิเกน ทเวนาติอาทีสุ ปเนตฺถ กายิโก ทโว นาม กายกีฬา วุจฺจติฯ เสสปททฺวเยปิ เอเสว นโยฯ กายิโก อนาจาโร นาม กายทฺวาเร ปญฺญตฺตสิกฺขาปทวีติกฺกโม วุจฺจติ ฯ เสสทฺวเยปิ เอเสว นโยฯ กายิกํ อุปฆาติกํ นาม กายทฺวาเร ปญฺญตฺตสิกฺขาปทสฺส อสิกฺขนภาเวน อุปหนนํ วุจฺจติ; นาสนํ วินาสนนฺติ อตฺโถฯ เสสทฺวเยปิ เอเสว นโยฯ กายิโก มิจฺฉาชีโว นาม ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน เตลปจนอริฏฺฐปจนาทีนิฯ วาจสิโก มิจฺฉาชีโว นาม คิหีนํ สาสนสมฺปฏิจฺฉนาโรจนาทีนิฯ กายิกวาจสิโก นาม ตทุภยํฯ เสสํ ตชฺชนีเย วุตฺตนยเมวฯ

ปพฺพาชนียกมฺมกถา นิฏฺฐิตาฯ

ปฏิสารณียกมฺมกถา

[33] สุธมฺมวตฺถุสฺมิํ ปน – อนปโลเกตฺวาติ น อาปุจฺฉิตฺวาฯ เอตทโวจาติ กิํ เต คหปติ เถรานํ ปฏิยตฺตนฺติ สพฺพํ วิวราเปตฺวา ทิสฺวา เอตํ อโวจฯ เอกา จ โข อิธ นตฺถิ ยทิทํ ติลสํคุฬิกาติ ยา อยํ ติลสกฺขลิกา นาม วุจฺจติ, สา นตฺถีติ อตฺโถฯ ตสฺส กิร คหปติโน วํเส อาทิมฺหิ เอโก ปูวิโย อโหสิฯ เตน นํ เถโร ชาติยา ขุํเสตุกาโม เอวมาหฯ ยเทว กิญฺจีติ เอวํ พหุํ พุทฺธวจนํ รตนํ ปหาย กิญฺจิเทว ติลสํคุฬิกาวจนํ ภาสิตํฯ กุกฺกุฏโปตกอุทาหรเณน อิทํ ทสฺเสติ ‘‘ยถา โส เนว กากวสฺสิตํ น กุกฺกุฏวสฺสิตํ อกาสิ, เอวํ ตยาปิ เนว ภิกฺขุวจนํ น คิหิวจนํ วุตฺต’’นฺติฯ

ปฏิสารณียกมฺมกถา นิฏฺฐิตาฯ

อธมฺมกมฺมาทิทฺวาทสกกถา

[37] อสมฺมุขา กตนฺติอาทโย ติกา วุตฺตปฺปการา เอวฯ

[39] องฺคสมนฺนาคโม ปุริเมหิ อสทิโสฯ ตตฺถ ยถา ลาภํ น ลภนฺติ; เอวํ ปริสกฺกนฺโต ปรกฺกมนฺโต อลาภาย ปริสกฺกติ นามฯ เอส นโย อนตฺถาทีสุฯ ตตฺถ อนตฺโถติ อตฺถภงฺโคฯ อนาวาโสติ ตสฺมิํ ฐาเน อวสนํฯ คิหีนํ พุทฺธสฺส อวณฺณนฺติ คิหีนํ สนฺติเก พุทฺธสฺส อวณฺณํ ภาสติฯ ธมฺมิกํ ปฏิสฺสวํ น สจฺจาเปตีติ ยถา สจฺโจ โหติ, เอวํ น กโรติ; วสฺสาวาสํ ปฏิสฺสุณิตฺวา น คจฺฉติ, อญฺญํ วา เอวรูปํ กโรติฯ ปญฺจนฺนํ ภิกฺขเวติอาทิ เอกงฺเคนปิ กมฺมารหภาวทสฺสนตฺถํ วุตฺตํฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถญฺเจว, ตชฺชนีเย จ วุตฺตนยเมวฯ

อธมฺมกมฺมาทิทฺวาทสกกถา นิฏฺฐิตาฯ

อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกถา

[46] ฉนฺนวตฺถุสฺมิํ อาวาสปรมฺปรญฺจ ภิกฺขเว สํสถาติ สพฺพาวาเสสุ อาโรเจถฯ

[50] ภณฺฑนการโกติอาทีสุ ภณฺฑนาทิปจฺจยา อาปนฺนํ อาปตฺติํ โรเปตฺวา ตสฺสา อทสฺสเนเยว กมฺมํ กาตพฺพํฯ ติกา วุตฺตปฺปการา เอวฯ

[51] สมฺมาวตฺตนายํ ปเนตฺถ เตจตฺตาลีส วตฺตานิฯ ตตฺถ น อนุทฺธํเสตพฺโพติ น โจเทตพฺโพฯ น ภิกฺขุ ภิกฺขูหีติ อญฺโญ ภิกฺขุ อญฺเญหิ ภิกฺขูหิ น ภินฺทิตพฺโพฯ น คิหิทฺธโชติ โอทาตวตฺถานิ อจฺฉินฺนทสปุปฺผทสานิ จ น ธาเรตพฺพานิฯ น ติตฺถิยทฺธโชติ กุสจีราทีนิ น ธาเรตพฺพานิฯ น อาสาเทตพฺโพติ น อปสาเทตพฺโพฯ อนฺโต วา พหิ วาติ วิหารสฺส อนฺโต วา พหิ วาฯ