เมนู

นปฺปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏฺฐารสกาทิกถา

[8] โลมํ ปาเตนฺตีติ ปนฺนโลมา โหนฺติ; ภิกฺขู อนุวตฺตนฺตีติ อตฺโถฯ เนตฺถารํ วตฺตนฺตีติ นิตฺถรนฺตานํ เอตนฺติ เนตฺถารํ; เยน สกฺกา นิสฺสารณา นิตฺถริตุํ, ตํ อฏฺฐารสวิธํ สมฺมาวตฺตนํ วตฺตนฺตีติ อตฺโถฯ กิตฺตกํ กาลํ วตฺตํ ปูเรตพฺพนฺติ? ทส วา ปญฺจ วา ทิวสานิฯ อิมสฺมิญฺหิ กมฺมกฺขนฺธเก เอตฺตเกน วตฺตํ ปูริตเมว โหติฯ

นปฺปฏิปฺปสฺสมฺเภตพฺพอฏฺฐารสกาทิกถา นิฏฺฐิตาฯ

นิยสฺสกมฺมกถา

[11] เสยฺยสกวตฺถุสฺมิํ – อปิสฺสุ ภิกฺขู ปกตาติ อปิสฺสุ ภิกฺขู นิจฺจํ พฺยาวฏา โหนฺติฯ เสสํ ตชฺชนีเย วุตฺตสทิสเมวฯ

นิยสฺสกมฺมกถา นิฏฺฐิตาฯ

ปพฺพาชนียกมฺมกถา

[21] อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ สงฺฆาทิเสสวณฺณนายํ วุตฺตํฯ

[27] กายิเกน ทเวนาติอาทีสุ ปเนตฺถ กายิโก ทโว นาม กายกีฬา วุจฺจติฯ เสสปททฺวเยปิ เอเสว นโยฯ กายิโก อนาจาโร นาม กายทฺวาเร ปญฺญตฺตสิกฺขาปทวีติกฺกโม วุจฺจติ ฯ เสสทฺวเยปิ เอเสว นโยฯ กายิกํ อุปฆาติกํ นาม กายทฺวาเร ปญฺญตฺตสิกฺขาปทสฺส อสิกฺขนภาเวน อุปหนนํ วุจฺจติ; นาสนํ วินาสนนฺติ อตฺโถฯ เสสทฺวเยปิ เอเสว นโยฯ กายิโก มิจฺฉาชีโว นาม ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน เตลปจนอริฏฺฐปจนาทีนิฯ วาจสิโก มิจฺฉาชีโว นาม คิหีนํ สาสนสมฺปฏิจฺฉนาโรจนาทีนิฯ กายิกวาจสิโก นาม ตทุภยํฯ เสสํ ตชฺชนีเย วุตฺตนยเมวฯ

ปพฺพาชนียกมฺมกถา นิฏฺฐิตาฯ