เมนู

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2
บทที่ 1
พระพุทธศาสนาในประเทศลังกา
ถ้าจะเปรียบเทียบอินเดียเหมือนใบหน้าของหญิงสาว ลังกาก็คือ
หยาดน้ำตาหยดหนึ่งของเธอซึ่งไหลรินออกมา เนื้อที่ของลังกาประมาณ
1 ใน 3 ของประเทศไทย อุดมไปด้วยทิวเขาสูง ทิวเขาที่มีชื่อเสียง คือ
ยอดสุมนภู ที่ฝรั่งเรียกว่า "อาดัมพีค"
เนื้อที่ส่วนมากเป็นภูเขา ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื้อที่
สำหรับเพาะปลูกในลังกามีน้อยมาก แต่ตามหุบเขามีลำธาร อุดมไปด้วย
แร่และพลอยสีต่าง ๆ ลังกาเป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตพลอย และอัญญมณี
ส่งไปขายตลาดโลก พลอยลังกาได้รับการยกย่องว่า มีน้ำดีเป็นเยี่ยม
แม่น้ำลังกามีแต่สายสั้น ๆ ไม่เหมาะแก่การเดินเรือ ลมฟ้าอากาศอยู่ใน
เขตร้อน คืออยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ชาวลังกาจึงมีผิวดำสนิททุกคน
ไม่มีผิวขาว หรือผิวเหลืองเลย สินค้าออกของลังกาที่ขึ้นชื่อ คือ พลอย
ชา น้ำตาล
พลเมืองของลังกามีทั้งหมด 10 ล้าน เป็นชาวลังกาแท้ ๆ 7 ล้าน
นอกนั้นเป็นชาวทมิฬซึ่งมีประมาณ 1 ล้าน และคนชาติอื่น ๆ อีก ใน