เมนู

จตฺตาริ ญาณสตานิ ฯ เอวญฺจ ปน ภิกฺขเวติ เอตฺถ จสทฺโท
ภินฺนกฺกเมน โยเชตพฺโพติ อาห อุทฺทิเสยฺยาถ จาติ ฯ กถํ
ปเนตฺถ อุทฺทิเสยฺยาถาติ วุตฺเต ปริยาปุเณยฺยาถาติ อาทิอตฺถสมฺภโวติ
อาห อติเรกานยนตฺโถ หิ เอตฺถ จสทฺโทติ ฯ วุตฺตตฺถโต
อติเรกสฺสตฺถสฺส อานยนํ อติเรกานยนํ ฯ โส อตฺโถ เอตสฺสาติ
อติเรกานยนตฺโถ ฯ อวุตฺตสมุจฺจยตฺโถติ วุตฺตํ โหติ ฯ อสํวาโสติ
วุตฺตตฺตา ทฬฺหํ กตฺวาติ วุตฺตํ ฯ
อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏฺฐกถาย สารตฺถทีปนิยํ

ปฐมปฺปญฺญตฺติกถา

นิฏฺฐิตา ฯ
[25] อนุตฺตานปทวณฺณนาติ อุตฺตานํ วุจฺจติ ปากฏํ ฯ
ตปฺปฏิกฺเขเปน อนุตฺตานํ อปากฏํ อปฺปจุรํ ทุวิญฺเญยฺยญฺจ ฯ
อนุตฺตานานํ ปทานํ วณฺณนา อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ อุตฺตาน-
ปทวณฺณนาย ปโยชนาภาวโต อนุตฺตานคฺคหณํ ฯ ปจุรปฏิเสวโน
โหตีติ พหุลปฏิเสวโน โหติ ฯ ทิวเส ทิวเส นิรนฺตรํ ปฏิเสวตีติ
อตฺโถ ฯ ปจุรตฺเถ วตฺตมานวจนนฺติ สพฺพทา ปฏิเสวนาภาเวปิ
อิห มลฺลา ยุชฺฌนฺตีติอาทีสุ วิย พหุลวุตฺตึ อุปาทาย วตฺตมานวจนํ ฯ
อาหิณฺฑนฺตาติ วิจรนฺตา ฯ อญฺเญสุปีติ อญฺเญสุปิ ภิกฺขูสุ ฯ
สโหฒคหิโตติ สห ภณฺเฑน คหิโต ฯ อตฺตโน มิจฺฉาคาเหน
เลสโอฑฺฑเนน วา ปริปุณฺณตฺถมฺปิ ปฐมปฺปญฺญตฺตึ อญฺญถา
[ ม. ป. 37-9 ส. ป. 265 - 7 ]