เมนู

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา


[212] จตุสจฺจวิทูติ จตฺตาริ สจฺจานิ สมาหฏานิ จตุสจฺจํ ฯ
จตุสจฺจํ อเวทิ ปฏิวิชฺฌีติ จตุสจฺจวิทู ฯ สติปิ สาวกานํ ปจฺเจก-
พุทฺธานญฺจ จตุสจฺจวิทุภาเว อนญฺญปุพฺพกตฺตา ภควโต จตุสจฺจ-
ทสฺสนสฺส ตตฺถ จ สพฺพญฺญุตาย พเลสุ จ วสิภาวสฺส ปตฺติโต
ปรสนฺตาเนสุ ปสาริตภาเวน สุปากฏตฺตา จ ภควาว วิเสเสน
จตุสจฺจวิทูติ โถมนํ อรหติ ฯ
[213] อธิฏฺเฐมาติ สํวิทหาม ฯ ทูตกมฺมนฺติ คิหีนํ ปณฺณํ
วา สาสนํ วา คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ คมนํ ฯ อิริยาปถํ สณฺฐ-
เปตฺวาติ ปธานานุรูปํ กตฺวา ฯ ปุจฺฉนฺตานํ วาติ อยฺยา สนฺต-
อิริยาปถา อติวิย อุปสนฺตา กตรํ วิเสสมธิคจฺฉึสูติ ปุจฺฉนฺตานํ ฯ
อนาคตสมฺพนฺเธ ปน อสตีติ ภาสิโต ภวิสฺสตีติ ปาฐเสสํ กตฺวา
อนาคตสมฺพนฺเธ อสติ ฯ ภาสิโตติ อตีตวจนํ กถํ อนาคตวจเนน
สมฺพนฺธมุปคจฺฉตีติ อาห ลกฺขณํ ปน สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺพนฺติ ฯ
อีทิเส หิ ฐาเน ธาตุสมฺพนฺเธ ปจฺจยาติ อิมินา ลกฺขเณน ธาตฺ-
วตฺถสมฺพนฺเธ สติ อญฺญถา 1 กาลวิหิตาปิ ปจฺจยา สาธโว ภวนฺตีติ
สทฺทสตฺถวิทู วทนฺติ ฯ วณฺณวาติ อิมินา สกลสรีรานุคตวณฺณสฺส
มนาปตา วุตฺตา ฯ ปสนฺนมุขวณฺณาติ อิมินา สกลสรีรวณฺณโตปิ

1. ม. อยถากาลวิหิตาปิ ฯ
[ ม. ป. 165-7 ส. ป. 587-8 ]