เมนู

ตติยปาราชิกวณฺณนา


[125] ตีหีติ กายวจีมโนทฺวาเรหิ ฯ วิภาวิตนฺติ ปกาสิตํ ฯ
เทสิตํ ปญฺญตฺตนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ ติกฺขตฺตุํ ปาการปริกฺเขป-
วฑฺฒเนนาติ ติกฺขตฺตุํ ปาการปริกฺเขเปน นครภูมิยา วฑฺฒเนน ฯ
วิสาลีภูตตฺตาติ คาวุตนฺตรํ คาวุตนฺตรํ ปุถุภูตตฺตา ฯ พาราณสี-
รญฺเญ กิร อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ สณฺฐาสิ ฯ สา ญตฺวา
รญฺโญ นิเวเทสิ ฯ ราชา คพฺภปริหารํ อทาสิ ฯ สา สมฺมา
ปริหริยมานคพฺภา คพฺภปริปากกาเล วิชายนฆรํ ปาวิสิ ฯ ปุญฺญ-
วนฺตีนํ ปจฺจูสสมเย คพฺภวุฏฺฐานํ โหติ ฯ สา จ ตาสํ อญฺญ-
ตรา ฯ เตน ปจฺจูสสมเย อลตฺตกปฏลพนฺธุชีวปุปฺผสทิสํ มํสเปสึ
วิชายิ ฯ ตโต อญฺญา เทวิโย สุวณฺณพิมฺพสทิเส ปุตฺเต วิชายนฺติ
อคฺคมเหสี มํสเปสินฺติ รญฺโญ ปุรโต มม อวณฺโณ อุปฺปชฺ-
เชยฺยาติ จินฺเตตฺวา เตน อวณฺณภเยน ตํ มํสเปสึ เอกสฺมึ ภาชเน
ปกฺขิปิตฺวา ปฏิกุชฺเชตฺวา ราชมุทฺทิกาย ลญฺเจตฺวา คงฺคาย โสเต
ปกฺขิปาเปสิ ฯ มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิตมตฺเต เทวตา รกฺขํ สํวิทหึสุ ฯ
สุวณฺณปฏฺฏิกํ เจตฺถ ชาติหิงฺคุลเกน พาราณสีรญฺโญ อคฺคมเหสิยา
ปชาติ ลิขิตฺวา พนฺธึสุ ฯ ตโต นํ ภาชนํ อุมฺมิภยาทีหิ อนุปทฺทุตํ
คงฺคาโสเตน ปายาสิ ฯ เตน จ สมเยน อญฺญตโร ตาปโส
[ ม. ป. 128 ส. ป. 482 ]