เมนู

สาขํ ฯ นิปนฺนสฺส เทฺวติ พนฺธเนน สทฺธึ เทฺว ฯ ฆาเตตีติ เอตฺถ
เถยฺยจิตฺเตน วินาเสนฺตสฺส สหปฺปโยคตฺตา ทุกฺกฏเมว น ปาจิตฺติ-
ยนฺติ อาจริยา วทนฺติ ฯ
[103]

โอณิรกฺขกถา

ยํ ฯ โอณินฺติ โอณีตํ ฯ อานีตนฺติ
อตฺโถ ฯ โอณิรกฺขสฺส สนฺติเก ฐปิตภณฺฑํ อุปนิธิ วิย สงฺโค-
ปนตฺถาย อนิกฺขิปิตฺวา มุหุตฺตมตฺตํ โอโลกนตฺถาย ฐปิตตฺตา ฐานา-
จาวนมตฺเตน ปาราชิกํ ชเนติ ฯ
[104]

สํวิธาวหารกถา

ยํ ฯ สมฺพหุลา สํวิทหิตฺวา เอโก ภณฺฑํ
อวหรติ อาปตฺติ สพฺเพสํ ปาราชิกสฺสาติ ปาลิยํ อวิเสเสน
วุตฺตตฺตา อาณาปกานํ อาณตฺติกฺขเณ อาปตฺติ อวหารกสฺส
อุทฺธาเรติ ยถาสมฺภวํ โยเชตฺวา อตฺโถ คเหตพฺโพ อาณตฺติกถายํ
โส ตํ ภณฺฑํ อวหรติ อาปตฺติ สพฺเพสํ ปาราชิกสฺสาติอาทีสุ
วิย ฯ เอตฺถาปิ หิ อาณาปกสฺส อาณตฺติกฺขเณเยว อาปตฺติ
วุตฺตา ฯ ตถา จ วกฺขติ อถ ตํ ภณฺฑํ อวสฺสํ หาริยํ โหติ
ยํ ปรโต สพฺเพสํ อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ วุตฺตํ ตโต อิมสฺส
ตงฺขเณเยว ปาราชิกํ โหตีติ อยํ ยุตฺติ สพฺพตฺถ เวทิตพฺพาติ ฯ
สํวิธาวหาเร จ อาณตฺติ นตฺถีติ น วตฺตพฺพา อนฺเตวาสิเกสุ
เอกเมกสฺส เอเกโก มาสโก สาหตฺถิโก โหติ ปญฺจ อาณตฺติกาติ
วจนโต ฯ อาณตฺติยา จ สติ อาณาปกสฺส อาณตฺติกฺขเณเยว
[ ม. ป. 96 ส. ป. 444-6 ]