เมนู

นาม ปรเทสวิลุมฺปิเตหิ ราชโจราทีหิ คหิโต 1 ฯ เตนาห ปรเทสโต
อาหริตฺวาติอาทึ ฯ ตตฺถ ปรเทสโต อาหริตฺวาติ ปรเทสํ วิลุมฺ-
ปเกหิ ราชราชมหามตฺตาทีหิ มหาโจเรหิ ปรเทสโต อาหริตฺวา ฯ
อนาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ ยทิ ตสฺส วจเนน ตโตปิ อธิกํ เวคํ
น วฑฺเฒติ อนาปตฺติ ฯ ปริยาเยนาติ ปริยายวจเนน ฯ มนุสฺส-
วิคฺคเห มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺยาติ วุตฺตตฺตา ปริยายกถายปิ
น มุจฺจติ ฯ อิธ ปน อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺยาติ อาทา-
นสฺเสว วุตฺตตฺตา ปริยายกถาย มุจฺจติ ฯ
[101]

อปทกถา

ยํ ฯ นาเมนาติ สปฺปนาเมน วา สามิเกน
กตนาเมน วา ฯ กรณฺฑปุฏนฺติ เปฬาย ปิธานํ ฯ อาหจฺจาติ
ปหริตฺวา ฯ
[102]

จตุปฺปทกถา

ยํ ฯ ภิงฺกจฺฉาปนฺติ ภิงฺกภิงฺกาติสทฺทา-
ยนโต เอวํลทฺธนามํ หตฺถิโปตกํ ฯ อนฺโตวตฺถุมฺหีติ ปริกฺขิตฺเต
อนฺโตวตฺถุมฺหิ ฯ ราชงฺคเณติ ปริกฺขิตฺเต นคเร วตฺถุทฺวารโต พหิ
ราชงฺคเณ ฯ หตฺถิสาลา ฐานนฺติ นิมฺพโกสโต อุทกปาตพฺภนฺตรํ
ฐานํ ฯ พหินคเร ฐิตสฺสาติ ปริกฺขิตฺตนครํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ
อปริกฺขิตฺตนคเร ปน อนฺโตนคเร ฐิตสฺสาปิ ฐิตฏฺฐานเมว ฐานํ ฯ
ขณฺฑทฺวารนฺติ อตฺตนา ขณฺฑิตทฺวารํ ฯ สาขาภงฺคนฺติ ภญฺชิต-

1. ม. กรมรานีโต นาม พนฺธคาหคหิโต ฯ