เมนู

วทนฺติ ฯ ปกฺขวาเรนาติ อฑฺฒมาสวาเรน ฯ
[99]

สุงฺกฆาฏกถา

ยํ ฯ ตโต หนนฺตีติ ตโต นีหรนฺตา หนนฺติ ฯ
ตนฺติ สุงฺกฏฺฐานํ ฯ ยโตติ ยโต นีหริยมานภณฺฑโต ฯ ราชกนฺติ
ราชายตฺตํ ฯ ตมฺปิ ราชารหเมวาติ อาห อยเมวตฺโถติ ฯ อิโตติ
อิโต ภณฺฑโต ฯ ทุติยํ ปาทํ อติกฺกาเมตีติ เอตฺถ ปฐมํ ปาทํ
ปริจฺเฉทโต พหิ ฐเปตฺวา ทุติเย ปาเท อุทฺธฏมตฺเต ปาราชิกนฺติ
วทนฺติ อุทฺธริตฺวา พหิ อฏฺฐปิเตปิ พหิ ฐิโตเยว นาม โหตีติ
กตฺวา ฯ ยตฺถ ยตฺถ ปทวาเรน อาปตฺติ กาเรตพฺพา ตตฺถ ตตฺถ
สพฺพตฺถาปิ เอเสว นโยติปิ วทนฺติ ฯ สุงฺกฆาฏโต พหิ พหิสุงฺก-
ฆาฏํ ฯ อวสฺสํ ปตนกนฺติ อวสฺสํ สุงฺกฆาฏโต พหิ ปตนกํ ฯ
ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนวาติ อวสฺสํ ปตนเก หตฺถโต มุตฺตมตฺเตติ วุตฺตํ
โหติ ฯ วฏฺฏนฺตํ ปุน อนฺโต ปวิสตีติ มหาอฏฺฐกถาวจนสฺส กุรุนฺที-
สงฺเขปฏฺฐกถาหิ อธิปฺปาโย ปกาสิโต ฯ อนฺโต ฐตฺวา พหิ คจฺฉนฺตํ
รกฺขตีติ ภิกฺขุโน ปโยเคน คมนเวคสฺส อนฺโตเยว วูปสนฺตตฺตา ฯ
ปริวตฺเตตฺวา อพฺภนฺตริมํ พหิ ฐเปตีติ อพฺภนฺตเร ฐิตํ ปุฏกํ ปริวตฺ-
เตตฺวา พหิ ฐเปติ ฯ เอตฺถ จ อพฺภนฺตริเม ปุฏเก ภูมิโต โมจิต-
มตฺเต ปาราชิกนฺติ วทนฺติ ฯ คจฺฉนฺเต ยาเน วา ฯเปฯ ฐเปตีติ
สุงฺกฆาฏํ อปวิสิตฺวา พหิเยว ฐเปตีติ ตีสุปิ คณฺฐีปเทสุ วุตฺตํ
สุงฺกฏฺฐานสฺส พหิ ฐปิตนฺติ วกฺขมานตฺตา ฯ อาจริยา ปน สงฺกฏฺ-
[ ม. ป. 49-5 ส. ป. 436-8 ]