เมนู

เทว ภสฺสิตฺวา ฐิตตฺตา โหติเยว ฐานาจาวนนฺติ อธิปฺปาเยน
วุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ วาตมุขํ โสเธตีติ ยถา วาโต อาคนฺตฺวา รุกฺขํ
ปาเตติ เอวํ วาตสฺส อาคมนมคฺคํ รุนฺธิตฺวา ฐิตานิ สาขาคุมฺพาทีนิ
ฉินฺทิตฺวา อปเนนฺโต โสเธติ ฯ มณฺฑูกกณฺฏกํ วา วิสนฺติ
มณฺฑูกานํ นงฺคุฏฺเฐ อคฺคโกฏิยํ ฐิตกณฺฏกนฺติ วทนฺติ ฯ เอกํ
วิสมจฺฉกณฺฏกนฺติปิ วทนฺติ ฯ
[97]

หรณกกถา

ยํ ฯ หรณกนฺติ หริยมานํ ฯ อภิมุขํ กตฺวา
กฑฺฒนํ อากฑฺฒนํ ฯ เสสทิสากฑฺฒนํ วิกฑฺฒนํ ฯ ปาทํ อคฺฆติ
ปาราชิกเมวาติ เอตฺถ อนฺตํ น คณฺหามีติ อสลฺลกฺขิตตฺตา อนฺตสฺส
จ คณฺหิสฺสามีติ สลฺลกฺขิตสฺเสว ปฏสฺส เอกเทสตฺตา ปาราชิกํ
วุตฺตํ ฯ สหภณฺฑหารกนฺติ ภณฺฑหารเกน สทฺธึ ฯ สนฺตชฺเชตฺวาติ
ธนุอาทีหิ สนฺตชฺเชตฺวา ฯ โสติ ภณฺฑหารโก ฯ อนชฺฌาวุฏฺฐกนฺติ
อปริคฺคหิตกํ ฯ อสฺสามิกนฺติ อตฺโถ ฯ อาหราเปนฺเต ทาตพฺพนฺติ
เอตฺถ ฉฑฺเฑตฺวา ธุรํ นิกฺขิปิตฺวา คตานมฺปิ นิราลยานํ ปุน
อาหราปนสฺส วุตฺตตฺตา จ ภิกฺขูนมฺปิ อตฺตโน สนฺตเก ปริกฺขาเร
อจฺฉินฺทิตฺวา ปเรหิ คหิเต ตตฺถ ธุรนิกฺเขปํ กตฺวาปิ ปุน ตํ
พลกฺกาเรนปิ อาหราเปตุํ วฏฺฏตีติ เทสวาสิโน อาจริยา วทนฺติ ฯ
สีหลทีปวาสิโน ปน ตํ เกจิ อาจริยา น อิจฺฉนฺติ ฯ เตเนว
มหาคณฺฐีปเท มชฺฌิมคณฺฐีปเท จ วุตฺตํ อมฺหากํ ปน ตํ น
[ ม. ป. 94 ส. ป. 421-4 ]