เมนู

วุฏฺฐานิ โหนฺติ ฯ ทารูนิปีติ เคหาทีนํ กตตฺตา ตโต อวสิฏฺฐ-
ทารูนิ ฯ เอเตสนฺติ เอเตสํ ยถาวุตฺตทารูนํ ฯ เตสํ อารกฺขฏฺ-
ฐานนฺติ เตสํ อรญฺญปาลานํ ฐิตฏฺฐานํ ฯ เทหีติ วุตฺเต ทาตพฺพ-
เมวาติ เอตฺถ เทหีติ วุตฺเต ทสฺสามีติ อาโภคสมฺภวโต เทหีติ
อวุตฺเต อทตฺวาปิ คนฺตุํ วฏฺฏติเยว ฯ คนฺตุํ เทถาติ คมนํ เทถ ฯ
อทิสฺวา คจฺฉติ ภณฺฑเทยฺยนฺติ ยทิ สุทฺธจิตฺเตน คจฺฉติ ภณฺฑ-
เทยฺยํ ฯ ยตฺถ กตฺถจิ นีตานมฺปิ ทารูนํ อรญฺญสามิกานํเยว สนฺต-
กตฺตา สุทฺธจิตฺเตน นิกฺขนฺโตปิ ปุน เถยฺยจิตฺตํ อุปฺปาเทตฺวา คจฺฉติ
ปาราชิกเมวาติ วทนฺติ ฯ
[94]

อุทกฏฺฐกถา

ยํ ฯ มหากุจฺฉิกา อุทกปาฏิ อุทกมณิโก ฯ
สเมขลา ปาฏิ อุทกมณิโกติปิ วทนฺติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ภาชเนสุ ฯ
นิพฺพหนอุทกนฺติ มโหทกํ อาคนฺตฺวา ตฬากมริยาทํ มา ฉินฺทีติ
ตฬากรกฺขณตฺถํ ตสฺส เอกปสฺเสน วิสฺสชฺชิตอุทกํ ฯ นิทฺธมนตุมฺ-
พนฺติ สสฺสาทีนํ อตฺถาย อุทกนิกฺขมนมคฺคํ ฯ มริยาทํ ทุพฺพลํ
กตฺวาติ อิทํ อวสฺสจฺฉินฺทนสภาวทสฺสนตฺถํ ภณฺฑเทยฺยวิสยทสฺสนตฺ-
ถญฺจ วุตฺตํ ฯ มริยาทํ ทุพฺพลํ อกตฺวาปิ ยถาวุตฺตปฺปโยเค กเต
มริยาทํ ฉินฺทิตฺวา นิกฺขนฺตอุทกคฺฆานุรูเปน อวหาเรน กาเรตพฺพ-
เมว ฯ อนิคฺคเตติ อนิกฺขมิตฺวา ตฬากสฺมึเยว อุทเก ฐิเต ฯ
อสมฺปตฺเต วาติ ตฬากโต นิกฺขมิตฺวา มหามาติกายเอว ฐิเต ฯ
[ ม. ป. 93 ส. ป. 415-9 ]