เมนู

ฐานาจาวนวเสน ขีลาทีนิ สงฺกาเมตฺวา เขตฺตาทิคฺคหณวเสน จ
สหปฺปโยโค เวทิตพฺโพติ ฯ ยทา ปน อสติ ธุรนิกฺเขเป ขีลสงฺก-
มนาทิมตฺตํ กตํ ตทา วินา ธุรนิกฺเขเปน น โหตีติ ธุรนิกฺเขเป-
เนว ปาราชิกํ ฯ เตเนเวตฺถ ตญฺจ โข สามิกานํ ธุรนิกฺเขเปนาติ
วุตฺตํ ฯ เอวํ สพฺพตฺถาติ ยถาวุตฺตมตฺถํ รชฺชุสงฺกมนาทีสุปิ
อติทสฺเสติ ฯ ยฏฺฐินฺติ มานทณฺฑํ ฯ เอกสฺมึ อนาคเต ถุลฺลจฺจยํ
ตสฺมึ อาคเต ปาราชิกนฺติ เอตฺถ สเจ ทารูนิ นิกฺขณิตฺวา ตตฺต-
เกเนว คณฺหิตุกาโม โหติ อวสาเน ทารุมฺหิ ปาราชิกํ ฯ สเจ
ตตฺถ สาขาโยปิ กตฺวา คเหตุกาโม โหติ อวสานสาขาย ปารา-
ชิกนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ ตตฺตเกน อสกฺโกนฺโตติ ทารูนิ นิกฺขณิตฺวา
วตึ กาตุํ อสกฺโกนฺโต ฯ เขตฺตมริยาทนฺติ วุตฺตเมวตฺถํ วิภาเวตุํ
เกทารปาลินฺติ วุตฺตํ ฯ วิตฺถตํ กโรตีติ ปุพฺเพ วิชฺชมานเมว มริยาทํ
วิตฺถิณฺณํ กโรติ ฯ อกตํ วา ปน ปติฏฺฐเปตีติ ปุพฺเพ อกตํ
วา มริยาทํ ฐเปติ ฯ
[91]

วตฺถุฏฺฐกถา

ยํ ฯ ติณฺณํ ปาการานนฺติ อิฏฺฐกสิลา-
ทารูนํ วเสน ติณฺณํ ปาการานํ ฯ เอเตเนว นเยนาติ อิมินา เกวลํ
ภูมึ โสเธตฺวา ฯเปฯ อปริกฺขิปิตฺวา วาติ วุตฺตมตฺถํ นิทสฺเสติ ฯ
[92]

คามฏฺฐกถา

ยํ ฯ คาโม นามาติ ปาลิยํ น วุตฺตํ
สพฺพโส คามลกฺขณสฺส ปุพฺเพ วุตฺตตฺตา ฯ
[ ม. ป. 91-2 ส.ป. 412-3 ]