เมนู

วินยธรานํ ฯ คณฺหาติ อวตฺวา อสฺสามิกสฺส สามิโก อยนฺต-
ิอาทินา ปริยาเยน วุตฺเตปิ ตสฺส สนฺตกภาวํ ปริจฺฉินฺทิตฺวา
ปวตฺตวจนตฺตา กูฏวินิจฺฉยํ กโรนฺตานํ กูฏสกฺขีนญฺจ ปาราชิกเมว ฯ
อสติปิ เจตฺถ ฐานาจาวเน อุภินฺนํ ธุรนิกฺเขโปเยว ฐานาจาวนฏฺฐาเน
ติฏฺฐติ ฯ อิมสฺมึ หิ ธุรนิกฺเขปปาราชิเก สามิกสฺส วิมตุปฺ-
ปาทนปฺปโยเค กเต ถุลฺลจฺจยํ ฯ ตสฺเสว ธุรนิกฺเขปปฺปโยเค
นิปฺผาทิเต ปาราชิกํ ฯ สยํ ปราชยํ ปาปุณาตีติ กูฏฏฺฏการโก
ปราชยํ ปาปุณาติ ฯ
[89]

วิหารฏฺฐกถา

ยํ ฯ วิหาโรปิ ปริเวณมฺปิ อาวาโสปิ
วิหาโรเตฺวว สงฺขํ คจฺฉตีติ อาห วิหารํ วาติอาทึ ฯ ตตฺถ
วิหารนฺติ มหาวิหารํ ฯ ปริเวณนฺติ มหาวิหารสฺส อพฺภนฺตเร วิสุํ
วิสุํ ปาการปริจฺฉินฺนฏฺฐานํ ฯ อาวาสนฺติ เอกํ อาวสถํ ฯ อภิโยเค
กเตปิ อวหารสฺส อสิชฺฌนโต วุตฺตํ อภิโยโค น รูหตีติ ฯ
คณสนฺตเก ปน ปริจฺฉินฺนสามิกตฺตา สกฺกา ธุรํ นิกฺขิปาเปตุนฺติ
อาห ทีฆภาณกาทิเภทสฺส ปน คณสฺสาติ ฯ อิธาปิ สเจ เอโกปิ
ธุรํ น นิกฺขิปติ รกฺขติเยว ฯ สพฺเพสํ ธุรนิกฺเขเปเนว หิ
ปาราชิกํ ฯ
[90]

เขตฺตฏฺฐกถา

ยํ ฯ สตฺต ธญฺญานีติ สาลิวีหิยวกงฺคุ-
กุทฺรูสวรกโคธุมานํ วเสน สตฺต ธญฺญานิ ฯ นิรปฺปิตฺวา วาติ-
[ ม. ป. 90 ส. ป. 410 - 1 ]