เมนู

ติฏฺฐนฺตีติ เอตฺถ มตมจฺฉานํเยว เตสํ สนฺตกตฺตา อมเต คณฺหนฺตสฺส
นตฺถิ อวหาโรติ วทนฺติ ฯ
[85]

นาวฏฺฐกถา

ยํ ปน ยา พนฺธเน มุตฺเต ฐานา น
จวตีติ อิมินา จณฺฑโสเต พนฺธนาวํ ปฏิกฺขิปติ ฯ ตาว ทุกฺกฏนฺติ
พนฺธนํ โมเจติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ เอวํ โมเจนฺตสฺส ปญฺญตฺต-
ทุกฺกฏํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ ถุลฺลจฺจยมฺปิ ปาราชิกมฺปิ โหตีติ เอตฺถ
ปฐมํ ฐานา อจฺจาเวตฺวา มุตฺเต ถุลฺลจฺจยํ ปฐมํ ฐานา
จาเวตฺวา มุตฺเต ปาราชิกนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ ปาเส พทฺธสูกโร วิยาติ-
ิอาทินา วุตฺตํ สนฺธายาห ตตฺถ ยุตฺติ ปุพฺเพ วุตฺตาเยวาติ ฯ
วิปฺปนฏฺฐา นาวาติ วิสมวาตาทีหิ วินาสํ ปตฺวา อุทเก นิมุชฺชิตฺวา
เหฏฺฐาภูมิตลํ อปฺปตฺวา มชฺเฌ ฐิตํ สนฺธาย วทติ ฯ เตเนว
อโธ วา โอปิลาเปนฺตสฺส ฯเปฯ นาวาตเลน ผุฏฺโฐกาสํ มุขวฏฺฏึ
อติกฺกนฺตมตฺเต ปาราชิกนฺติ วุตฺตํ ฯ โอปิลาเปนฺตสฺสาติ โอสีทา-
เปนฺตสฺส ฯ อติกฺกนฺตมตฺเตติ ผุฏฺโฐกาสํ อติกฺกนฺตมตฺเต ฯ เอเสว
นโยติ มุตฺตมตฺเต ปาราชิกนฺติ ทสฺเสติ ฯ นาวากฑฺฒนโยคฺคมหา-
โยตฺตตาย โยตฺตโกฏิโต ปฏฺฐาย สกลมฺปิ ฐานนฺติ วุตฺตํ ฯ
อสติปิ วาเต ยถา วาตํ คณฺหาติ ตถา ฐปิตตฺตา วาตํ คณฺหา-
เปตีติ วุตฺตํ ฯ พลวา วาโต อาคมฺมาติ หิ อิมินา อสติ วาเต
[ ม. ป. 88 ส.ป. 400-3 ]