เมนู

ทุติยปาราชิกกณฺเฑ

ภุมฺมฏฺฐกถา


ยถา จ อิธ เอวํ สพฺพตฺถ อเถยฺยจิตฺตสฺส อนาปตฺตีติ จ
วกฺขมานตฺตา ฯ ปมาทลิขิตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ อปรภาเค โปตฺถการูฬฺห-
กาเล ปมชฺชิตฺวา ลิขิตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ ปาลิยํ เสสฏฺฐกถาสุ จ
กุทฺทาลํ วา ปิฏกํ วาติ อิทเมว ทฺวยํ วตฺวา วาสีผรสูนํ อวุตฺ-
ตตฺตา เตสมฺปิ สงฺเขปฏฺฐกถาทีสุ อาคตภาวํ ทสฺเสตุํ สงฺเขปฏฺฐ-
กถายมฺปน มหาปจฺจริยญฺจาติอาทิ วุตฺตํ ฯ เถยฺยจิตฺเตน กตตฺตา
ทุกฺกเฏหิ สทฺธึ ปาจิตฺติยานีติ วุตฺตํ ฯ ตโต ปรํ สพฺพกิริยาสูติ
พีชคฺคหณโต ปรํ กตฺตพฺพกิริยาสุ ฯ สพฺพํ ปุริมนเยเนวาติ ยาว
ปิฏกปริโยสานา หตฺถวารปทวาเร ทุกฺกฏํ ฯ
[79] เถเรหิ ทสฺสิตนฺติ ปุพฺพปฺปโยคสหปฺปโยคทุกฺกเฏสุ อสมฺ-
โมหตฺถํ สโมธาเนตฺวา ธมฺมสงฺคามกตฺเถเรหิ ทสฺสิตํ ฯ สพฺเพสมฺปิ
ทุกฺกฏานํ อิเมสุเยว อฏฺฐสุ สงฺคเหตพฺพภาวโต อิตเรหิ สตฺตหิ
ทุกฺกเฏหิ วินิมุตฺตํ วินยทุกฺกเฏเยว สงฺคเหตพฺพนฺติ วทนฺติ ฯ ทสวิธํ
รตนนฺติ มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬํ รชตํ ชาตรูปํ
โลหิตงฺโค มสารคลฺลนฺติ เอวมาคตํ ทสวิธํ รตนํ ฯ
มุตฺตา มณิ เวฬุริโย จ สงฺโข
สิลา ปวาฬํ รชตญฺจ เหมํ
สโลหิตงฺคญฺจ มสารคลฺลํ
สฺเสติ ธีโร รตนานิ ชญฺญาติ
[ ม. ป. 87 ส. ป. 374-6 ]