เมนู

ทุติยปาราชิกกณฺเฑ

ปทภาชนียวณฺณนา


วุตฺตา ฯ สพฺพมฺปเนตํ อฏฺฐกถาจริยปฺปมาเณน คเหตพฺพํ ฯ ปาสา-
ณญฺจ สกฺขรญฺจ ปาสาณสกฺขรํ ฯ ธาเรยฺยตฺถํ วิจกฺขโณติ อิมสฺเสว
วิวรณํ อาปตฺตึ วา อนาปตฺตึ วาติอาทิ ฯ
[77] อกฺขทสฺสาติ เอตฺถ อกฺขสทฺเทน กิร วินิจฺฉยสาลา
วุจฺจติ ฯ ตตฺถ นิสีทิตฺวา วชฺชาวชฺชํ นิรุปยนฺตีติ 1 อกฺขทสฺสาติ
วุจฺจนฺติ ธมฺมวินิจฺฉนกา ฯ หเนยฺยุนฺติ เอตฺถ หนนํ นาม หตฺถ-
ปาทาทีหิ โปถนญฺเจว สีสาทิจฺเฉทนญฺจ โหตีติ อาห หเนยฺยุนฺติ
โปเถยฺยุญฺเจว ฉินฺเทยฺยุญฺจาติ ฯ เตเนว ปทภาชนิยญฺจ หตฺเถน
วา ปาเทน วา กสาย วา เวตฺเตน วา อฑฺฒทณฺฑเกน วา
เฉชฺชาย วา หเนยฺยุนฺติ วุตฺตํ ฯ ตตฺถ อฑฺฒทณฺฑเกนาติ
ทฺวิหตฺถปฺปมาเณน รสฺสมุคฺคเรน เวฬุเปสิกาย วา ฯ เฉชฺชายาติ
หตฺถปาทสีสาทีนํ เฉทเนน ฯ นีหเรยฺยุนฺติ คามนิคมาทิโต
นีหเรยฺยุํ ฯ โจโรสิ ฯเปฯ เถโนสีติ เอตฺถ ปริภาเสยฺยุนฺติ ปทํ
อชฺฌาหริตฺวา อตฺโถ เวทิตพฺโพติ อาห โจโรสีติ เอวมาทีนิ จ
วตฺวา ปริภาเสยฺยุนฺติ ฯ
[78] ยนฺตํ ภณฺฑํ ทสฺสิตนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ยตฺถ ยตฺถ ฐิตนฺติ
ภูมิอาทีสุ ยตฺถ ยตฺถ ฐิตํ ฯ ยถา ยถา อาทานํ คจฺฉตีติ
ภูมิอาทีสุ ฐิตํ ภณฺฑํ สพฺพโส อวหรเณปิ เยน เยน อากาเรน

1. ม. ปสฺสนฺตีติ ฯ
[ ม.ป. 85-87 ส. ป. 371 - 3 ]