เมนู

ทุติยปาราชิกวณฺณนา


[64] ตตฺริทนฺติอาทิ เหฏฺฐา วุตฺตตฺถเมว ฯ อทุติเยน
ชิเนน ยํ ทุติยํ ปาราชิกํ ปกาสิตํ ตสฺส อิทานิ ยสฺมา สํวณฺณ-
นากฺกโม ปตฺโต ตสฺมา ยํ สุวิญฺเญยฺยํ ยญฺจ ปุพฺเพ ปกาสิตํ
ตํ สพฺพํ วชฺชยิตฺวา อสฺส ทุติยสฺส อยํ สํวณฺณนา โหตีติ
สมฺพนฺโธ ฯ ราชคเหติ เอตฺถ ทุคฺคชนปทฏฺฐานวิเสสสมฺปทาทิ-
โยคโต ปธานภาเวน ราชูหิ คหิตํ ปริคฺคหิตนฺติ ราชคหนฺติ อาห
มนฺธาตุ ฯเปฯ วุจฺจตีติ ฯ ตตฺถ มหาโควินฺเทน มหาสตฺเตน
ปริคฺคหิตํ เรณุนา ปริคฺคหิตเมว โหตีติ มหาโควินฺทคฺคหณํ ฯ
มหาโควินฺทปริคฺคหิตตากิตฺตนํ หิ ตทา เรณุนา มคธราเชน
ปริคฺคหิตภาวุปลกฺขณํ ฯ ตสฺส หิ โส ปุโรหิโต ฯ มหาโควินฺโทติ
มหานุภาโว ปุราตโน เอโก มคธราชาติ เกจิ ฯ ปริคฺคหิตตฺตาติ
ราชธานีภาเวน ปริคฺคหิตตฺตา ฯ คยฺหตีติ คโห ฯ ราชูนํ คโหติ
ราชคหํ ฯ นครสทฺทาเปกฺขาย นปปสกนิทฺเทโส ฯ อญฺเญเปตฺถ
ปกาเรติ นครมาปเน รญฺญา การิตสพฺพคฺคหตฺตา ราชคหํ คิชฺฌ-
กูฏาทีหิ ปริกฺขิตฺตตฺตา ปพฺพตราเชหิ ปริกฺขิตฺตเคหสทิสนฺติปิ
ราชคหํ สมฺปนฺนภวนตาย ราชคหนํ 1 เคหนฺติปิ ราชคหํ สุวิหิตา-

1. ม. ราชมานํ ฯ
[ ม. ป. 76 ส.ป. 342 ]