เมนู

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
อุโปสถกรณโต ปุพฺเพ นววิธํ ปุพฺเพ-
กิจฺจํ กาตพฺพํ โหติ. ตณฺฐานสมฺมชฺชนญฺจ
ตตฺถ ปทีปุชฺชลนญฺจ อาสนปญฺญปนญฺจ
ปานียปริโภชนียูปฏฺฐปนญฺจ ฉนฺทารหานํ
ภิกฺขุนํ ฉนฺทาหรณญฺจ เตสญฺเญว อกตุ-
โปสถานํ ปาริสุทฺธิยาปิ อาหรณญฺจ
อุตุกฺขานญฺจ ภิกฺขุคณนา จ ภิกฺขุนี-
นโมวาโท จาติ.
ตตฺถ ปุริมานิ จตฺตาริ ภิกฺขุนํ วตฺตํ
ชานนฺเตหิ อารามิเกหิปิ ภิกฺขูหิปิ กตานิ
ปรินิฏฺฐิตานิ โหนฺติ.