เมนู

อภิธัมมัตถสังคหบาลีแปล
[ปริเฉทที่ ๑ ชื่อจิตตสังคหวิภาค*]
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย
อภิธัมมัตถสังคหบาลี
คาสถาเริ่มต้นปกรณ์
ข้าพเจ้า (ชื่ออนุรุทธาจารย์) ขอถวายอภิวาท
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระภาคอันชั่งไม่ได้
พร้อมทั้งพระสัทธรรมและหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อัน
สูงสุดแล้ว จักกล่าวปกรณ์อภิธัมมัตถสังคหะ ฯ
อรรถแห่งพระอภิธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ในพระอภิธรรมนั้น โดยปรมัตถ์ทุกประการ
มี ๔ อย่าง คือ จิต ๑ เจตสิก ๑ รูป ๑
นิพพาน ๑ ฯ

* พระมหาแพร กมฺมสาโร ป. ธ. ๙ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี แปล.