เมนู

ปรมตฺถมญฺชุสาย นาม วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนาย
มหาฏีกาสมฺมตาย
ทุติโย ภาโค
-------------
อนุสฺสติกมฺมฏฺฐานนิทฺเทสวณฺณนา
[๑] อิโตติ เทวตานุสฺสติยา ฯ สา หิ ฉสุ อนุสฺสตีสุ
สพฺพปจฺฉา นิทฺทิฏฺฐตฺตา อาสนฺนา ปจฺจกฺขา จ ฯ อนนฺตรายาติ
ตทนนฺตรํ อุทฺทิฏฺฐตฺตา วุตฺตํ ฯ มรณสฺส สติ มรณสฺสตีติ มรณนฺตาว
ทสฺเสตุํ ตตฺถ มรณนฺติอาทิ วุตฺตํ ฯ กามญฺเจตฺถ ขนฺธานํ เภโท
ชรามรณํ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิตนฺติ วจนโต จุติ ขนฺธานํ วินาโส
มรณนฺติ วตฺตพฺพํ วิเสสโต ปน ตํ ชีวิตินฺทฺริยสฺส วินาสภาเวน
กมฺมฏฺฐานิกานํ ปจฺจุปฏฺฐาตีติ ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ วุตฺตํ ฯ
เตเนวาห นิทฺเทเส กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ ฯ
ตตฺถ เอกภวปริยาปนฺนสฺสาติ เอเกน ภเวน ปริจฺฉินฺนสฺส ฯ ชีวิตินฺ-
ทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ ชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธสฺส วิจฺเฉโท อายุกฺขยาทิ-
วเสน อนฺตรธานํ ฯ สมุจฺเฉทมรณนฺติ อรหโต สนฺตานสฺส สพฺพโส
อุจฺเฉทภูตํ มรณํ ฯ สงฺขารานํ ขณภงฺคสงฺขาตนฺติ สงฺขตธมฺมานํ
๑. อภิ. ธา. ๓๖/๑๔ ฯ