เมนู

ปรมตฺถมญฺชุสายนาม วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนาย
มหาฏีกาสมฺมตาย
ปฐโม ภาโค
-----------
อารมฺภคาถา
สทฺธมฺมรํสิมาลี โย วิเนยฺยกมลากเร
วิโพเธสิ มหาโมห- ตมํ หนฺตฺวาน สพฺพโส
ญาณาติสยพิมฺพนฺตํ วิสุทฺธกรุณารุณํ
วนฺทิตฺวา นิรุปเกฺลสํ พุทฺธาทิจฺจํ มโหทยํ
โลกาโลกกรนฺธมฺมํ คุณรสฺมิสมุชฺชลํ
อริยสงฺฆญฺจ สมฺผุลฺลํ วิสุทฺธกมลากรํ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหนฺตสฺส เตชสา
สมฺปนฺนสีลาจาเรน ธีมตา สุจิวุตฺตินา
อชฺเฌสิโต ทาฐานาคตฺ- เถเรน ถิรเจตสา
วิสุทฺธจริโต นาโถ ยํ วิสุทฺธิมนุตฺตรํ
ปตฺวา เทเสสิ กรุณา- สมุสฺสาหิตมานโส
ตสฺสา อธิคมูปาโย วิสุทฺธนยมณฺฑิโต
วิสุทฺธิมคฺโค โย วุตฺโต สุวิสุทฺธปทกฺกโม