เมนู

ปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค
ภาค 1 ตอน 1
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง
โดยชอบ พระองค์นั้น
[ พรรณนาความแห่งปัญหาพยากรณ์
"ภิกษุผู้เป็นคนฉลาด มีความเพียร มีปัญญาบริหาร
ตน ตั้งอยู่ในศีลแล้ว อบรมจิตและปัญญาตั้งอยู่ นั้น
พึงถางชัฏนี้ได้แล*"

คำดังนี้นี่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้. ก็เหตุไฉนตรัสคำนี้ ?
ได้ยินว่า เทพบุตรองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อ
ประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี ในเวลาตอนกลางคืน ทูลถามปัญหานี้ เพื่อ
ถอนความสงสัยของตนว่า
"ธรรมชาติอันหนึ่ง เป็นชัฏทั้งภายใน ชัฏทั้งภาย
นอก ประชาชนถูกชัฏ (นั้น) เกี่ยวสอดไว้แล้ว
ข้าแต่พระโคดม เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอทูลถาม
พระองค์ ใครจะพึงถางชัฏนี้ได้."

อรรถกถาธิบายย่อแห่งปัญหานั้นต่อไปนี้ :- คำว่าชัฏนี้ เป็นชื่อ

* สํ. ส. 15/20. โบราณท่านนิยมเติมคำเพื่อเข้ากับอิติว่า พระคาถานี้ว่า "ภิกษุผู้. . ชัฏนี้
ได้" ดังนี้ ซึ่งนับเนื่องในชฏาสูตร อันพระพุทธโฆษาจารย์ชักมาตั้งไว้แล้วในกาลเป็นที่เริ่มปกรณ์นี้
เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบทกระทู้.