เมนู

สมัตปาสาทิกาแปล อรรถกถาพระวินัย
มหาวิภังควรรณนา
ภาค 2
เตรสกัณฑวรรณนา
เตรสกะ (หมวด 13) ที่พระธรรมสังคาหกาจารย์
ทั้งหลายได้ร้อยกรองไว้ในลำดับแห่งปาราชิกกัณฑ์
มีการพรรณนาบทที่ยังไม่มีในก่อน ดังต่อไปนี้

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1
สุกกวิสัฏฐิสิกขาบทวรรณนา
[ แก้อรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระเสยยสกะ ]
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย ในคำว่า " โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถปิณฑิกคฤหบดี
เขตพระนครสาวัตถี. ก็ในสมัยนั้นแล ท่านพระเสยยสกะ
ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ " นี้ ดังต่อไปนี้ :-

คำว่า อายสฺมา เป็นคำไพเราะ
บทว่า เสยฺยสโก เป็นชื่อของภิกษุรูปนั้น.