เมนู

สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา

อารมฺภกถา
นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส
[1] มหาการุณิกํ พุทฺธํ ธมฺมญฺจ วิมลํ วรํ
วนฺเท อริยสงฺฆญฺจ ทกฺขิเณยฺยํ นิรงฺคณํ ฯ
อุฬารปุญฺญเตเชน กตฺวา สตฺตุวิมทฺทนํ
ปตฺตรชฺชาภิเสเกน สาสนชฺโชตนตฺถินา
นิสฺสาย สีหลินฺเทน ยํ ปรกฺกมพาหุนา
กตฺวา นิกายสามคฺคึ สาสนํ สุวิโสธิตํ ฯ
กสฺสปนฺตํ มหาเถรํ สงฺฆสฺส ปริณายกํ
ทีปสฺมึ ตมฺพปณฺณิมฺหิ สาสโนทยการกํ
ปฏิปตฺติปราธีนํ สทารญฺญนิวาสินํ
ปากฏํ คคเน จนฺท- มณฺฑลํ วิย สาสเน
สงฺฆสฺส ปิตรํ วนฺเท วินเย สุวิสารทํ ฯ
ยํ นิสฺสาย วสนฺโตหํ วุฑฺฒึ ปตฺโตสฺมิ สาสเน