เมนู

สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
ตติโย ภาโค
-------------------
เตรสกกณฺฑวณฺณนา
[๑] อิทานิ ปาราชิกสํวณฺณนาสมนนฺตรา ยา เตรสกาท-
สํวณฺณนา สมารทฺธา ตสฺสาปิ
อนากุลา อสนฺเทหา ปริปุณฺณวินิจฺฉยา
อตฺถพฺยญฺชนสมฺปนฺนา โหติ สารตฺถทีปนี ฯ
[๒] เตรสกสฺสาติ เตรส สิกฺขาปทานิ ปริมาณานิ อสฺส
กณฺฑสฺสาติ เตรสกํ ฯ ตสฺส เตรสกสฺส กณฺฑสฺสาติ อตฺโถ ฯ
[๓] อนภิรโตติ อญฺญตฺถ คิหิภาวํ ปฏฺฐยมาโน วุจฺจติ
อิธ ปน กามราควเสน อุกฺกณฺฐิตตาย วิกฺขิตฺตจตฺตตาย
สมนฺนาคโต อธิปฺเปโตติ อาห วิกฺขิตฺตจิตฺโตติอาทิ ฯ
[๔] สญฺเจตนิกาติ เอตฺถ สํสทฺโท วิชฺชมานตฺถตาย
สาตฺถโกติ ทสฺเสนฺโต อาห สํวิชฺชติ เจตนา อสฺสาติ ฯ ตตฺถ
เจตนาติ วิติกฺกมวสปฺปวตฺตา ปุพฺพภาคเจตนา ฯ อสฺสาติ สุกฺก-
[ ม. ป. ๒๑๗-๒๐ สมนฺตปาสาทิกาย ทุติโย ภาโค องฺเก ๒-๓ ]