เมนู

สมนฺตปฺปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย
อตฺถโยชนา
--------------
มหาวิภงฺควณฺณนายํ
ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนาย อตฺถโยชนา
[๑] เอวํ ตีส สิกฺขาปทานิ วณฺเณตฺวา อิทานิ ขุทฺทก-
สิกฺขาปทานํ สํวณฺเณตุกาโม วณฺณเน ปฏิญฺญาเปนฺโต เยสนฺติ-
อาทิมาห ฯ
ขุทฺทกานํ พหุกานํ เยสํ สิกฺขาปทานํ นวหิ วคฺเคหิ สงฺคโห
สุปฺปติฏฺฐิโต สุฏฺฐุ ปติฏฺฐิโต อิทานิ เตสํ สิกฺขาปทานํ อยํ
วณฺณนา ภวติ ฯ
เยสนฺติ ปทํ สงฺคโหติ ปเท กมฺมํ วคฺเคหีติ ปทํ สงฺคโหติ
ปเท วิเสสนตติยา ฯ สงฺคโหติ คณนาย ปริจฺฉินฺทนํ ฯ
[๒] ตตฺถาติ นวสุ วคฺเคสุ เตสุ วา ขุทฺทเกสุ ฯ มุสาวาท-
วคฺคสฺส ตาว ปฐมสิกฺขาปเท วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เตสนฺติ
อสีติปุริสสหสฺสานํ ฯ วาทกฺขิตฺโตติ ปทสฺส อิติ อตฺโถ ฯ
วาเทนาติ ปทํ ขิตฺโตติ ปเท กตฺตา จิตฺเตนาติ ปทํ ขิตฺโตติ
[ปาลิ องฺเก ๑๕๓ สมนฺตปฺปาสาทิกา องฺเก ๒๘๒]