เมนู

มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม ๔
พรรณนาความแห่งคาถาที่ ๗*
[๒๖๑] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๗ ดังนี้ : ความเป็นผู้หนัก
ชื่อว่า คารว. ความเป็นผู้ประพฤติถ่อมตน ชื่อว่า นิวาต. ความ
สันโดษ ชื่อ สนฺตุฏฺฐี. ความรู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว ชื่อว่า กตญฺ
ญุตา
. การฟังธรรมในสมัย ชื่อว่า กาเลน ธมฺมสฺสวน.
บทว่า เอตํ ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า ความเคารพ ๑
ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความยินดีด้วยของที่มีอยู่ ๑ ความรู้อุปการะที่
ท่านทำแล้ว ๑ การฟังธรรม ๑ กรรม ๕ อย่างมีความเคารพเป็นต้นนี้
เป็นมงคลอันสูงสุด ดั่งนี้. ความสังเขปในคาถานี้ เท่านี้.
ส่วนความพิสดารในคาถานี้ ดังต่อไปนี้ :-
* พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.