เมนู

มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม ๓
พรรณาความแห่งคาถาที่* ๕
[๑] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕. เจตนาเป็นเหตุให้ ชื่อว่า
ทาน. ความประพฤติ คือการทำซึ่งธรรม ชื่อว่าธรรมจริยา.
บทว่า ญาตกานํ ความว่า การสงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย
ของตน.
บทว่า อนวชฺชานิ ได้แก่ กรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเป็นต้น
ไม่มีโทษ คือบัณฑิตไม่นินทา ไม่ติเตียน.
บทว่า เอตํ ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า "ทาน ๑ การ-
ประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑ กรรม
๔ อย่างมีทานเป็นต้นนี้ เป็นมงคลอย่างสูงสุด."
ความสังเขปในคาถาที่ ๔ นี้ เท่านี้.
ส่วนความพิสดารในคาถาที่ ๕ นี้ ดังต่อไปนี้ :-

* พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. (บัดนี้เป็นสมเด็จพระญาณสังวร
ป. ธ. ๙)