เมนู

๒๔. ตัณหาวรรค วรรณนา
๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ* [๒๔๐]
[ข้อความเบื้องต้น]
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปลาชื่อ
กปิละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "มนุชสฺส" เป็นต้น.
[สองพี่น้องออกบวช]
ได้ยินว่า ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนาม
ว่ากัสสป ปรินิพพานแล้ว กุลบุตร ๒ คนพี่น้อง ออกบวชในสำนัก
แห่งพระสาวกทั้งหลาย.
บรรดากุลบุตร ๒ คนนั้น คนพี่ได้ชื่อว่าโสธนะ, คนน้องชื่อกปิละ.
ส่วนมารดาของคนทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่าสาธนี, น้องสาวชื่อตาปนา. แม้หญิง
ทั้ง ๒ นั้น ก็บวชแล้วใน (สำนัก) ภิกษุณี. เมื่อคนเหล่านั้นบวช
แล้วอย่างนั้น พี่น้องทั้ง ๒ ทำวัตรและปฏิวัตรแก่พระอาจารย์และพระ
อุปัชฌายะอยู่ วันหนึ่ง ถามว่า "ท่านขอรับ ธุระในพระศาสดานี้
มีเท่าไร ?" ได้ยินว่า "ธุระมี ๒ อย่าง คือ คันถธุระ ๑ วิปัสสนา
ธุระ ๑," ภิกษุผู้เป็นพี่ คิดว่า "เราจักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระ" อยู่ใน
สำนักแห่งพระอาจารย์และพระอุปัชฌายะ ๕ พรรษาแล้ว เรียน

* พระมหาใจ ป. ธ. ๖ (ปัจจุบันเป็นที่พระญาณรักขิต) วัดบรมนิวาส แปล.
๑. สุตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย.