เมนู

(40) สกทาคามี

(41) อนาคามี

(42) อนฺตราปรินิพฺพายี

(43) อุปหจฺจปรินิพฺพายี

(44) อสงฺขารปรินิพฺพายี

(45) สสงฺขารปรินิพฺพายี

(46) อุทฺธํโสโตอกนิฏฺฐคามี

(47) โสตาปนฺโน

(48) โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน

(49) สกทาคามี

(50) สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน

(51) อนาคามี

(52) อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน

(53) อรหา

(54) อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย [อรหตฺตาย (สี.)] ปฏิปนฺโน

เอกกํฯ

2. ทุกอุทฺเทโส

[8] ทฺเว ปุคฺคลา –

(1) โกธโน จ, อุปนาหี จฯ

(2) มกฺขี จ, ปฬาสี [ปลาสี (สฺยา. ก.)] จฯ

(3) อิสฺสุกี จ, มจฺฉรี จฯ

(4) สโฐ จ, มายาวี จฯ