เมนู

(2) อุภโตภาควิมุตฺโต , ปญฺญาวิมุตฺโต, กายสกฺขี, ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, สทฺธาวิมุตฺโต, ธมฺมานุสารี, สทฺธานุสารีฯ

สตฺตกํฯ

8. อฏฺฐกอุทฺเทโส

[14] อฏฺฐ ปุคฺคลา –

(1) จตฺตาโร มคฺคสมงฺคิโน, จตฺตาโร ผลสมงฺคิโน ปุคฺคลาฯ

อฏฺฐกํฯ

9. นวกอุทฺเทโส

[15] นว ปุคฺคลา –

(1) สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ, อุภโตภาควิมุตฺโต, ปญฺญาวิมุตฺโต, กายสกฺขี, ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, สทฺธาวิมุตฺโต, ธมฺมานุสารี, สทฺธานุสารีฯ

นวกํฯ

10. ทสกอุทฺเทโส

[16] ทส ปุคฺคลา –

(1) ปญฺจนฺนํ อิธ นิฏฺฐา, ปญฺจนฺนํ อิธ วิหาย นิฏฺฐาฯ

ทสกํฯ

ปุคฺคลปญฺญตฺติมาติกา นิฏฺฐิตาฯ