เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ธาตุกถาปาฬิ

อุทฺเทโส

1. นยมาติกา

[1] (1) สงฺคโห อสงฺคโห (2) สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ (3) อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ (4) สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ (5) อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ (6) สมฺปโยโค วิปฺปโยโค (7)สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ (8) วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ (9) สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ (10)วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ (11) สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ วิปฺปยุตฺตํ (12) สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ (13) อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ วิปฺปยุตฺตํ (14) วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตํฯ

2. อพฺภนฺตรมาติกา

[2] (1) ปญฺจกฺขนฺธา (2) ทฺวาทสายตนานิ (3) อฏฺฐารส ธาตุโย (4) จตฺตาริ สจฺจานิ (5) พาวีสตินฺทฺริยานิ (6) ปฏิจฺจสมุปฺปาโท (7) จตฺตาโร สติปฏฺฐานา (8)จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา (9) จตฺตาโร อิทฺธิปาทา (10) จตฺตาริ ฌานานิ (11) จตสฺโส อปฺปมญฺญาโย (12) ปญฺจินฺทฺริยานิ (13) ปญฺจ พลานิ (14) สตฺต โพชฺฌงฺคา (15)อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค (16) ผสฺโส เวทนา สญฺญา เจตนา จิตฺตํ อธิโมกฺโข มนสิกาโรฯ