เมนู

5. วิญฺญาณกฺขนฺโธ

[121] ตตฺถ กตโม วิญฺญาณกฺขนฺโธ? เอกวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – ผสฺสสมฺปยุตฺโตฯ

ทุวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – อตฺถิ สเหตุโก, อตฺถิ อเหตุโกฯ

ติวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – อตฺถิ กุสโล, อตฺถิ อกุสโล, อตฺถิ อพฺยากโตฯ

จตุพฺพิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – อตฺถิ กามาวจโร, อตฺถิ รูปาวจโร, อตฺถิ อรูปาวจโร, อตฺถิ อปริยาปนฺโนฯ

ปญฺจวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – อตฺถิ สุขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต, อตฺถิ ทุกฺขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต, อตฺถิ โสมนสฺสินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต, อตฺถิ โทมนสฺสินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต, อตฺถิ อุเปกฺขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโตฯ เอวํ ปญฺจวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธฯ

ฉพฺพิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – จกฺขุวิญฺญาณํ, โสตวิญฺญาณํ, ฆานวิญฺญาณํ, ชิวฺหาวิญฺญาณํ, กายวิญฺญาณํ, มโนวิญฺญาณํฯ เอวํ ฉพฺพิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธฯ

สตฺตวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – จกฺขุวิญฺญาณํ, โสตวิญฺญาณํ, ฆานวิญฺญาณํ, ชิวฺหาวิญฺญาณํ, กายวิญฺญาณํ, มโนธาตุ, มโนวิญฺญาณธาตุฯ เอวํ สตฺตวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธฯ

อฏฺฐวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – จกฺขุวิญฺญาณํ, โสตวิญฺญาณํ, ฆานวิญฺญาณํ, ชิวฺหาวิญฺญาณํ, กายวิญฺญาณํ อตฺถิ สุขสหคตํ, อตฺถิ ทุกฺขสหคตํ, มโนธาตุ, มโนวิญฺญาณธาตุ ฯ เอวํ อฏฺฐวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธฯ

นววิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – จกฺขุวิญฺญาณํ, โสตวิญฺญาณํ, ฆานวิญฺญาณํ, ชิวฺหาวิญฺญาณํ, กายวิญฺญาณํ, มโนธาตุ, มโนวิญฺญาณธาตุ อตฺถิ กุสลํ, อตฺถิ อกุสลํ, อตฺถิ อพฺยากตํฯ เอวํ นววิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธฯ

ทสวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธ – จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายวิญฺญาณํ อตฺถิ สุขสหคตํ, อตฺถิ ทุกฺขสหคตํ, มโนธาตุ, มโนวิญฺญาณธาตุ อตฺถิ กุสลํ, อตฺถิ อกุสลํ, อตฺถิ อพฺยากตํฯ เอวํ ทสวิเธน วิญฺญาณกฺขนฺโธฯ