เมนู

[1036] ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ ทิฏฺฐา, กติ สุตา, กติ มุตา, กติ วิญฺญาตา, กติ น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา น วิญฺญาตา…เป.… สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ ทิฏฺฐา, กติ สุตา, กติ มุตา, กติ วิญฺญาตา, กติ น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา น วิญฺญาตา?

[1037] รูปกฺขนฺโธ สิยา ทิฏฺโฐ, สิยา สุโต, สิยา มุโต, สิยา วิญฺญาโต, สิยา น ทิฏฺโฐ น สุโต น มุโต, วิญฺญาโตฯ จตฺตาโร ขนฺธา น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ

รูปายตนํ ทิฏฺฐํ, น สุตํ น มุตํ, วิญฺญาตํฯ สทฺทายตนํ น ทิฏฺฐํ, สุตํ, น มุตํ, วิญฺญาตํฯ คนฺธายตนํ… รสายตนํ… โผฏฺฐพฺพายตนํ น ทิฏฺฐํ น สุตํ, มุตํ, วิญฺญาตํฯ สตฺตายตนา น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ

รูปธาตุ ทิฏฺฐา, น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ สทฺทธาตุ น ทิฏฺฐา, สุตา, น มุตา, วิญฺญาตาฯ คนฺธธาตุ… รสธาตุ… โผฏฺฐพฺพธาตุ น ทิฏฺฐา น สุตา, มุตา, วิญฺญาตาฯ เตรส ธาตุโย น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ

ตีณิ สจฺจานิ น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ ทุกฺขสจฺจํ สิยา ทิฏฺฐํ, สิยา สุตํ, สิยา มุตํ, สิยา วิญฺญาตํ, สิยา น ทิฏฺฐํ น สุตํ น มุตํ, วิญฺญาตํฯ

พาวีสตินฺทฺริยา น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ นว เหตู น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ จตฺตาโร อาหารา น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ สตฺต ผสฺสา น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ สตฺต เวทนา… สตฺต สญฺญา… สตฺต เจตนา… สตฺต จิตฺตา น ทิฏฺฐา น สุตา น มุตา, วิญฺญาตาฯ

10. ติกาทิทสฺสนวาโร

1. กุสลตฺติกํ

[1038] ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ กุสลา, กติ อกุสลา, กติ อพฺยากตา…เป.… สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ กุสลา, กติ อกุสลา, กติ อพฺยากตา?

รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโตฯ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กุสลา, สิยา อกุสลา, สิยา อพฺยากตาฯ ทสายตนา อพฺยากตาฯ ทฺวายตนา สิยา กุสลา, สิยา อกุสลา, สิยา อพฺยากตาฯ